Menu

Grand Prior Sveriges vårbrev 2020!

Vördade Riddare,

 

Så här två månader in i Coronakrisens tidevarv ser vi följderna av ett sårbart samhälle. Brister i beredskap och förberedelser för svåra tider parat med en komplex och global ekonomi och en värld där vi alla hänger ihop och är beroende av varandra visar sig nu från sin svagaste sida. Vi och vårt samhälle och vår gemenskap utsätts för utmaningar och påfrestningar. Många har drabbats av personliga tragedier och svårigheter. Samtidigt kan vi också konstatera att vi är starka tillsammans och att många visar prov på stort mod och omtanke om andra. Stordåd utförs i sjukvården och på många håll. Vi har åter fått klart för oss betydelsen av gemenskap, solidaritet och vikten av att vara goda medmänniskor. På många sätt lever vi i en omdanande tid. Låt oss hoppas att vi går stärkta ur denna svåra kris.

I vår orden har vi också anpassat oss och vidtagit åtgärder. Som jag informerat om tidigare ställde vi in verksamheten i Skara och Varnhem den 25 april. Vi har också gjort paus på riddarluncher och riddarmöten. Så snart läget förbättras och ansvariga myndigheter anpassar sina rekommendationer kommer vi att återstarta vår verksamhet. Även om vi sannolikt inte kommer att hinna genomföra några riddarmöten i vår kanske vi kan återstarta riddarluncherna och förhoppningsvis kan Kommanderi S:t Peter genomföra sitt Lagtima Riddarting innan sommaren. Priorat Svensk-Finland har ställt in sin verksamhet den 16 maj och det internationella mötet i Oslo den 5 september är också inställt. Men med stort hopp om en bättre framtid har vi gemensamt beslutat att genomföra Storprioratets Lagtima Riddarting, Ordenskapitel och Riddarbal i Skara den 26 september. Vi hoppas och tror att krisen då ska ha ebbat ut och vi åter ska kunna träffas. Jag hoppas att så många som möjligt då kan delta i detta första tillfälle att åter ses efter svåra tider men också välkomna nya Riddare i vår gemenskap.

Sedan mars månad har jag varit chef för Högkvarterets strategiska genomförandegrupp för hantering av Corona. Dagliga lägesföredragningar, bedömningar över sjukdomsutveckling och påverkan på Försvarsmakten, Totalförsvaret och andra samhällssektorer och Försvarsmaktens stöd har präglat min vardag. Jag vet nu mer om Corona än vad jag skulle vilja veta! Jag kan konstatera att många myndigheter väl håller måttet även om de är under stark press. Detta gäller inte minst sjukvården som gör ett enastående arbete. Men vi får inte glömma bort andra grupper som lokalvårdare, förare i kollektivtrafiken och de som tar hand om våra barn och gamla. De är på många sätt dolda hjältar för att minska smittspridning, möjliggöra vardagen och ta hand om de som mest behöver det.

Ni Riddare kan också vara stolta över att vara en del av det svenska försvaret, nu eller tidigare. Försvarsmakten stödjer samhället på ett enastående sätt. Delar av två fältsjukhus är upprättade i Stockholm och Göteborg. Över 50 000 skyddsmasker, 40 000 C-vätskeskydd och 200 ventilatorer (respiratorer) med övervakningsutrusning är överlämnade till sjukvården från våra förråd. 12 ambulanser med förare och 3 helikoptrar med besättningar stödjer dygnet runt sjukvården. Hemvärnet bistår med tält, transporter och hjälper till att administrera tusentals tester. Ett hundratal sjukvårdare har utbildats till ventilatorvakter för att kunna avlasta sjukvården. Närmare 150 officerare och soldater tjänstgör, stödjer eller står i beredskap vid andra myndigheter för ledning, transporter, bedömningar och expertis. Allt stöd är planlagt att vara minst intill mitten av juni, kanske längre. Samtidigt fortsätter Försvarsmakten att öva och vara beredd att försvara Sverige om det skulle behövas. De internationella insatserna i Afrika och på andra håll fortsätter också. En insats vi kan vara stolta över.

Du hittar mer information på Försvarsmaktens hemsida, klicka här!

Många frågar sig om Sverige valt rätt strategi och många ifrågasätter myndigheternas experter. Många gör egna bedömningar och känner stor oro för sig själva, sin familj och vårt samhälle. Det är viktigt att komma ihåg att det finns stora osäkerheter och att ett nytt virus inte beter sig på samma sätt som tidigare gjort. Den statistik och de åtgärder vi nu ser globalt är mycket svår att jämföra. Demografi, hälsoläge, sjukvårdsystem, miljöförstöringar och åtgärder skiljer sig åt och kanske måste göra det. För de allra flesta utgör inte viruset något allvarligt hot mot liv och hälsa. Men för våra äldre, de med nedsatt immunförsvar och andra sjukdomar och svagt hälsoläge utgör viruset ett allvarligt hot. Därför måste också de som inte finns i riskgrupperna anpassa sig. Jag har personligen ett fortsatt starkt förtroende för hur behöriga myndigheter hanterar frågan. Tillämplig information finns på myndigheternas hemsidor men de mer allmänna råden är fortsatt:

  • Riskgrupper ska undvika att träffa andra så lång som möjligt.
  • Alla ska undvika miljöer där större grupper av människor samlas och umgås tätt.
  • Upprätthåll god handhygien och undvik kontakt med ytor där smitta kan finnas.
  • Vid symptom såsom feber, influensa, förkylning eller liknande isolera dig.
  • Vidta åtgärder för att hålla stridsvärdet högt (sömn, kost, vila, motion och solljus).

Jag vill i detta samanhang särskilt slå ett slag för vår ordens humanitära verksamhet. När vi nu inte kan samlas i gemenskap och ta upp kollekt vill jag uppmana alla Riddare, efter egen förmåga, att bidra till vår humanitära verksamhet genom ett personligt bidrag. Alla bidrag, stora som små, är viktiga och gör skillnad. Även om vårt läge är besvärligt är det många andra som har det värre. Vårt humanitära arbete är nu viktigare än någonsin. Men även ett telefonsamtal eller en kontakt med någon är ett viktigt stöd. Kanske ska du ta kontakt med dina faddrar eller dina postulanter. Nu är det extra viktigt att hålla kontakt och erbjuda stöd om så bara med ett samtal. Ditt ekonomiska bidrag kan sättas in på kontona nedan och samtliga insamlade medel går oavkortat till Humanitära Fonden.

Tempelherreordens Humanitära fond: PlusGiro 646 37 66-3
Priorat Sveriges Humanitära konto: SWISH 123 450 0674

Då vi ställde in vår verksamhet den 25 april har vi ett antal postulanter som väntar på att få inträda i vår orden och ett antal välförtjänta riddare som väntar på befordran. Tack till er riddare som tagit på er rollen som faddrar eller föreslagit någon för befordran eller annan utmärkelse. Men vi behöver fler riddare i vår gemenskap, gärna något yngre och också gärna fler kvinnor. Befordring eller andra utmärkelser sker för att manifestera det arbete dessa riddare gör för vår orden eller som förebilder utanför vår verksamhet. Ni riddares aktiva engagemang är här av stor betydelse och era förslag är viktiga. Ditt förslag på ny riddare eller befordran ska vara konventet tillhanda senast den 31 maj och fullständigt CV före midsommar. Alla blanketter finns på vår hemsida. Nästa tillfälle för upptagning och befordran blir den 26 september vid vårt Ordenskapitel i Skara.

Avslutningsvis skulle jag vilja tacka er för det goda ni gör. Låt oss vara förebilder i en orolig och turbulent värld. Fortsätt vissa omtanke och omdöme. Hjälp och stöd de som behöver. Låt oss tillsammans vara en god och stark kraft i vårt samhälle, för våra nära och kära och för vår orden.

Jag tillönskar er också en glad valborg och hoppas att ni kan fira den med nära och kära.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam!

© Tempelherreorden 2021