Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Grand Prior Generals inledningsord

Tempelherreorden GPG Birger Olsen webär i dag en internationell andlig, kristen och militär riddarorden som är öppen, oberoende och opolitisk. Tempelherreorden räknar sitt ursprung från Tempelriddarorden som bildades i Jerusalem 1118 och som under två sekler verkade som skydd åt de kristna pilgrimerna som ville besöka det Heliga landet. Riddarna skulle vara ett föredöme genom sina handlingar, ord och gärningar. Riddarna skulle genom sina avgivna löften stå för en hög moral som skulle genomsyra verksamheten.

Den moderna Tempelherreorden vill ta till vara de dygder som Tempelriddarna under korstågstiden satte högt och omsätta dem i ord och gärningar i dagens samhälle. Ordens Stormästare är Gerard Willlery med säte i Paris.

Det Skandinaviska Storprioratet av Tempelherreorden är ett autonomt storpriorat och har funnits i Skandinavien i sin nuvarande form sedan mer än 25 år. Idag finns nationella priorat i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Våra vapen idag är föredöme och goda gärningar. Tempelherreorden vänder sig i första hand till män och kvinnor som har sin verksamhet inom eller i anslutning till våra länders försvarsmakter. Inom Orden återfinns många yrkeskategorier såsom yrkesofficerare, reservofficerare, präster, jurister, lärare och företagsledare.

Med den utveckling som försvarsmakterna i våra nordiska länder genomgår kommer allt fler officerare och vederlikar att verka och tjänstgöra i konfliktområden långt från hemländerna. Mycket ofta ställs de inför främmande förhållanden och situationer som kräver snabba och omedelbara åtgärder. Det kan var fråga om situationer där den egna moralen och etiken sätts på svåra prov. Då kan de egna löftena givna inför Tempelherreorden vara till hjälp och stöd.

Den humanitära verksamheten utövas genom Tempelherreordens Humanitära fond. Insamlade medel går oavkortade till hjälpåtgärder i vårt geografiska närområde. Under åren som gått har Tempelherreorden bland annat understött ett barnhem i Tallinn och ett barnsanatorium i Kaunas med konkreta åtgärder för att förbättra förhållanden för berörda barn. Alla administrativa kostnader som sammanhänger med hjälpinsatserna bekostas av Ordens medlemsavgifter.

Birger Olsen Storkorsriddare
Grand Prior General