Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Humanitära Fonden

Tempelherreordens humanitära fond arbetar med insamling av medel och stöd till projekt företrädesvis riktade mot barn med stort behov.

Humanitära fonden har egna stadgar och egen styrelse.

Tempelherreordens humanitära fond har till uppgift att genom riktad verksamhet stödja sociala hjälpinsatser som beslutas av Storpriorat Skandinaviens Lagtima Riddarting.

Vi bidrar inte med de största beloppen, men alla pengar som samlas in går oavkortat till de hjälpbehövande, genom att all administration och kringkostnader belastar av våra egna interna årsavgifter.

Gåvor till humanitära fonden mottages tacksamt. Alla medel går oavkortat till hjälpändamål. All administration av hjälpverksamheten sker på frivillig grund av Ordens riddare.

Du kan hjälpa andra genom Tempelherreorden! Bidrag till Tempelherreordens Humanitära fond skickas till någon av följande konton:

Logo on line


Bankkonto Priorat Danmark
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE5695000099604264637663
BIC: NDEASESS

Bankkonto Priorat Svensk-Finland
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE5695000099604264637663
BIC: NDEASESS

Bankkonto Priorat Norge
DNB Bank ASA: 1203.84.59048
IBAN: NO7112038459048
BIC: DNBANOKK

Bankkonto Priorat Sverige
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE5695000099604264637663
BIC: NDEASESS

 
Alternativt konto för Priorat Danmark, Svensk-Finland och Sverige

Nordea Bank: 9960-4264637663
IBAN: SE5695000099604264637663
BIC: NDEASESS

Humanitära fondens ledning 2023-2024

Ordförande Bengt Wahlroos KThO
Viceordförande Mats Wigert KThO

Humanitära fondens styrelse

Skattmästare Per Olof Humla OffThO
Ledamot Bjørn Delbæk RThO
Ledamot Peter Koefoed RThO
Ledamot Andreas Fischer OffThO
Ledamot Tony Fossum RThO

Humanitära fondens Revisorer

Ordinarie Jörgen Forsberg OffThO
Ordinarie Bertil Dawidson StOffThO
Revisorsuppleant Fredrik Lundström KThO