Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden

År 1118, nittonTempelherreordens sigill web år efter det att Gottfrid av Bouillon erövrat Jerusalem, kom nio riddare till kung Balduin II:s hov i kungariket Jerusalem.

Dessa nio riddare, under ledning av Hugues de Payens från Champagne, hade inför patriarken av Jerusalem svurit den monastiska eden om fattigdom, kyskhet och lydnad. De kallade sig "Kristi fattiga riddare" och hade till en början ingen särskild ordensdräkt utan bar vanliga kläder. 

Riddarna behöll dock sina vapen, till skillnad från vad som gällt i tidigare monastisk tradition. Anledningen till detta var att de såg som sitt uppdrag att skydda pilgrimer i och på väg till det Heliga landet och att kunna före dem tryggt till de heliga platser där Jesu levat och verkat.

Kung Balduin gav dem al-Aksa moskén på södra delen av Tempelberget i Jerusalem som förläggning. Den kom att bli Ordens administrativa centrum och under moskén anordnades stallar för riddarnas hästar. Platsen kom korsfararna att kalla Salomons Tempel. Detta ledde till att riddarna benämndes allt från "Kristi och Salomons Tempels fattiga riddare", "Riddare av Salomons Tempel", "Tempelriddarna" till "Tempelherrarna".

Tempelherreorden går även under de internationellt vedertagna namnen

  • Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (O.S.M.T.H.)
  • The Supreme Military Order of the Temple of Jerusalem (S.M.O.T.J.)
  • l'Ordre Supreme et Militaire du Temple de Jérusalem (O.S.M.T.J.)

Grand Prior Generals inledningsord

Den moderna Tempelherreorden är en internationell, global, andlig och kristen Riddarorden som är öppen, oberoende och opolitisk. Tempelherreordens ritualer, stadgar och verksamhet är helt öppna.

Tempelherreorden har i dag följande ändamål för sin verksamhet

  • att försvara och främja utbredningen av den kristna tron genom att aktivt utöva dess dygder: kärlek till nästan, barmhärtighet, välgörenhet samt lyda kyrkans bud;
  • att vare ett stöd för Riddaren att hålla de löften som Riddaren avger vid dubbningen;
  • att vara ett stöd för Riddaren att leva efter de värderingar och den livsstil som ankommer på en Riddare och därmed föra vidare Riddarskapets traditioner;
  • att utöva humanitär hjälpverksamhet (Ordens huvudsyfte);
  • att förena Riddarna i sociala gemenskap; samt
  • att främja studier av historia, heraldik, genealogi, filosofi och religion.

Ordens syfte uppnås genom den enskilde Riddarens inlevelser och övertygelse!

Tempelherreordens symbol, Tempelherrekorset, är idag ett rött tvåarmat kors med den undre armens längd 3/4 av den övre (läs mer om Tempelherrarnas kors här). En annan viktig Ordenssymbol för Tempelherreorden är Ordens svartvita stridsbaner "Gonfanon" (läs mer här).

Vi får regelbundet frågor rörande vår verksamhet och vår historiska koppling till Tempelherreordens ursprung. Här finner Du de vanligaste frågorna (FAQ).

Följande institutioner är inrättade