Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Kommanderi Sankt Peter Lagtima Riddarting 2020-10-10

Kommanderi St. Peter höll den 10 oktober sitt senarelagda, Lagtima Riddarting 2020, på Luftvärnsregementet i Halmstad. Intresset var stort för vår åter uppstart. Tyvärr fick många lämna återbud på grund av rådande restriktioner och andra själ.

Pandemin har förhindrat oss att genomföra det planerade programmet för 2020. Vi tar nu nya tag för att göra det bästa av rådande situation.

Glädjande för oss var att vår Grand Prior, Peter Öberg, hade möjlighet att närvara vid vårt Riddarting. Han inledde med en uppdatering av verksamheten inom Orden. Med på tinget var även två inbjudna postulanter, som fick sina första erfarenheter av vår Orden.

På Riddartinget valdes RThO Lars Undin valdes till ny skattmästare på två år. Lars har även uppgift som insamlingsledare vid Kommanderiet. RThO Patrik Ekstrand valdes till 2.e Revisor.

Den viktigaste punkten på dagordningen var vår kärnverksamhet - humanitär hjälp till behövande. Vårt samarbete med Diakonin i St. Peter Klosters församling har fördjupas. Vi överlämnade för verksamheten 2019, 5 000 kronor till församlingens Diakoni. Riddartinget beslöt att medel insamlade under 2020, skall tillföras Diakonin.

Kommanderiet har erhållit en villkorad donation på 10 000 kronor som utbetalas årligen, så länge donatorn har möjlighet och förmåga. Donationen skall inriktas till diakonin i Södra Sandby församling, för att i första hand stödja utsatta barnfamiljer.

Vi har erfarit, att det även hemma i vårt eget land finns ett stort behov av humanitära insatser, trots vårt sociala skyddsnät. Tempelherreorden måste tydligt visa sin närvaro även lokalt och regionalt. Vår humanitära förmåga och moraliska kompass måste bli kända i vår närhet. Korset och manteln manifesterar då vår vilja och ambition.

Som avslutning på Riddartinget lämnade Kommendören över ett postulantförslag till till Grand Prior, vilket kan innebära att vi får en egen Kaplan inom Kommanderiet.

Dagens föredrag handlade om Sveriges nya luftvärnssystem. Överste Anders Svensson, chef för Luftvärnsregementet, uppfyllde våra förväntningar. Han berättade entusiastiskt om utvecklingen av vårt nya, världsunika luftvärnssystem. Presentationen av systemets operativa förmåga och teknologi som ligger på teknikens framkant, imponerade alla. Frågorna var många och besvarades så långt möjligt.

Dagen avslutades med en god lunch med kaffe och diskussion på den traditionsrika officersmässen.
Ett stort tack till Regementschefen Överste Anders Svensson och Luftvärnsregementet som gjorde vår dag till en fin upplevelse.

Kommande verksamhet 2020
14 november besöker vi Gråmanstorp kyrka och Ljungbyheds Militärhistoriska museum med lunch på Röstånga Gästgivargård.
I december månad planeras en julsamling i St.Peters Klostekyrka med efterföljande lunch.

GA inleder LU tackar Info3
 Göte Andersson inleder  Lars Undin väljs till skattmästare  Öv Anders Svensson informerar
Info2 Info1 Måltid1
 Öv Anders Svensson informerar  Öv Anders Svensson informerar  Riddarmåltid officersmässen
Måltid2   Kaffe1
  Riddarmåltid officersmässen

PÖGrand Prior Sverige
Peter Öberg

Kaffe efter maten

Med vänlig riddarhälsning
Göte Andersson, StOffThO
Kommendör

Fotografi; Jonas Stålhandske