Menu

Riddarmöte den 20 augusti om Covid-19

Efter en annorlunda men fin och varm sommarledighet samlades 10 riddare i Priorat Sverige till höstens första Riddarmöte den 20 augusti i Domkyrkoförsamlingens lokaler i Gamla Stan. Utöver föredrag och diskussioner kunde också de avnjuta en landgångssmörgås och bordsvatten. Dagen är också minnesdag för Bernhard de Clairvaux som dog den 20 augusti år 1153. Bernhard föddes i närheten av Dijon i Frankrike år 1091 och var en av de viktigast andliga och politiska personerna under medeltiden. Han var också brorson till en av grundarna av Tempelherreorden. För oss var han den som år 1128 i Troyes författade Tempelherreordens regula (La Regle) som fastställdes av påven Honorius II.

Vid Riddarmöten låg fokus på pågående pandemi med anledning av Covid-19. Föredragshållarna var vår kaplan Ulf Lindgren som talade om kyrkan under pandemin och Grand Prior Peter Öberg som talade om myndighetsperspektivet med bedömningar och åtgärder. Samataget blev det en intressant mix av andligt och värdsligt som i många fall är tätt länkade till varandra

Kaplan Ulf inledde med att göra en historisk tillbakablick då kyrkan verkat under många pandemier. Inte minst pesten under medeltiden och Luthers tankar kring kyrkans roll danade kyrkans utveckling och andras syn på kristendomen. De kristna stannade kvar och vårdade varandra samtidigt som det fanns ett strukturellt krav på att olika funktioner inom kyrkan skulle fortsätta att fungera också i kris. I modern tid har de kristna kyrkorna i västvärden valt lite olika strategi. Vissa har kyrkorna öppna medan andra stängt. Några firar mässa i enskildhet medan andra använder digitala verktyg och sände live över nätet. En farhåga har varit att många far illa under pandemin själsligt och mentalt. Kyrkan har ökat kapaciteten på sin kontakverksamhet genom att bland annat har ökade telefontider och kapacitet för jourhavande präst. Det som kan sägas är att människor reagerar på olika sätt. En del är rädda och blir arga om någon bryter mot rekommendationer medan andra är fatalistiska och inte vill tillbringa sin kanske sista tid i livet isolerade.

Grand Prior Peter redovisade pandemins utveckling och de analyser och bedömningar som gjorts. Redan efter ett par veckor klingade sjukdomsökningen av. Tidigt kunde konstateras att de åtgärder som vidtagits hade god effekt. Inledningsvis var läget mer osäkert inte minst för att Covid-19 inte uppträder på samma sätt som tidigare virus. I april vårdades över 560 personer på intensivvården maa Covid-19. Förra veckan var siffran 34. Någon andra våg bedöms inte komma inträffa men väl några lokala eller regionala klusterutbrott. Sjukvården är nu väl uppfylld med skyddsmateriel och har skaffat sig både kunskap och rutiner. Vi är nu mycket bättre rustade att möta och hantera pandemin. Nuvarande nivå på pandemin bedöms komma kvarstå hela året ut. Det är fortsatt viktigt att vi följer de av myndigheterna givna rekommendationerna.​

Deltagare i Riddarmötet 1 small Deltagare i Riddarmötet 2 small Deltagare i Riddarmötet 3 small
 Deltagare  Deltagare  Deltagare
Föredragshållarna kaplan Ulf Lindgren och GP Peter Öberg small Kaplan Ulf Lindgren berättar small Intendent Staffan strömbäck och kansler Nils Anders Ekberg small2
Kaplan Ulf Lindgren & GP SE Peter Öberg  Kaplan Ulf Lindgren  Intendent Staffan Strömbäck &
kansler Nils-Anders Ekberg
  Måltid vid Riddarmötet small  
  Måltid vid Riddarmöte  

Nästa Riddarmöte i Stockholm genomförs den 13 oktober och då kommer generalmajoren och Riddaren Stefan Sandborg tala om Hemvärnet och Försvarsmaktens utveckling. Nästa Riddarlunch på Militärsällskapet genomförs den 4 september. Se kalendern på vår hemsida för mer information.

Avslutningsvis påminner vi om att Riddare nummer 0001 Gert Grotte lämnat jordelivet den 15 augusti. Grand Prior General har skrivit en text om det som alla bör ta del av. Det pågår också en insamling till hans minne och alla Riddare uppmannas ge ett bidrag humanära fonden. Märk din gåva ”Gert Grotte”.

Tempelherreordens Humanitära fond: PlusGiro 646 37 66-3
Priorat Sveriges Humanitära konto: SWISH 123 450 0674

Non nobis Domine, Non nobis, Sed Nomini Tuo da gloriam.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

© Tempelherreorden 2022