The Knights Templar, The Grand Priory of Scandinavia

The Knights Templar, Grand Priory of Scandinavia

Riddarmöte Baillivat Sankt Peter den 15:e oktober 2022

Lördagen 15 oktober genomförde Baillivatet en Riddardag på Statarmuseet i Torup, Svedala kommun. Här fick vi en intressant genomgång av museipedagog Petter Larsson om statarsystemet och museets syften och verksamhet. Syftet är att bevara kunskapen om en viktig del av vår arbetslivshistoria. Framför allt kan skolungdomar praktiskt få lärdom om livet i och omkring statarlängorna.

Statarsystemet infördes för att skapa stabilitet i personalförsörjningen av jordbruket på 1800-talet. Förhållandena för statarna var otillfredsställande och avskaffades 1945. Undertecknad är född i det nuvarande museet och tillbringade somrarna där under 1940-och 50- talen. Vi var fattiga men lyckliga. Mitt liv brukar jag beskriva som: "Från statarlänga till kungliga slott". Många av deltagarna reflekterade över den fantastiska sociala
utveckling, som genomfördes under 1900-talet. Vi hoppas att den får fortsätta.

Efter studiebesöket samlades vi på cafe och restaurang "Hos Mig" belägen i en gård intill Bokskogen. Här serverades allt från pizza från en vedeldad ugn till entrecote och kryddstark fisksoppa. Vi passade också på att gratulera Göte Andersson på hans 85-års dag. Baillivatet överlämnade ett gratulationskort med en lista på Riddare som samlat in 3 400 kronor, i Götes namn, till Diakonin i Sankt Peters församling.

Vår kärnverksamhet, humanitärt stöd till behövande, i alla dess former, behövs mer nu än tidigare. Våra begränsade resurser har ändå fått påtagliga effekter på den hjälp vi ger de behövande i Sankt Peters och Södra Sandby församlingar. Pengarna till Sankt Peters församling har under året gått till nyanlända barnfamiljer från Ukraina, vilka har ett stort behov av hjälp under den första tiden i församlingen. I Södra Sandby noterar diakonen att antalet församlingsbor i behov av stöd ökar och att vårt bidrag är guld värt.

SP 221015 bild 2 SP 221015 bild 1
Riddarlunch hos resturang Hos Mig Statarmuseet i Torup

Jan-Inge Svensson StOffThO
Baillivus Sankt Peter

Research Center

Riddarmöte den 13 september med föredrag av Domkyrkokaplan Ulf Lindgren

Den 13 september samlades närmare 20 riddare och partners till höstens första Riddarmöte i Storkyrkan i Gamla Stan i Stockholm. Domkyrkokaplanen och Storofficeren Ulf Lindgren höll, som vanligt, ett mycket intressant och målande föredrag om gravarna i Storkyrkan och de seder och bruk som funnits i äldre tider. Efter föredraget avnjöts en trevlig och välsmakande måltid på restaurang Mårten Trotzig. Våra Riddarmöten är utmärkta tillfällen att utveckla vår gemenskap och samtidigt få ta del av ett intressant, tankeväckande och spännande föredrag med anknytning till vår orden.

Storkyrkan, eller Sankt Nicolai kyrka, är domkyrkan i Stockholms stift inom Svenska kyrkan. Den ligger i kvarteret Rådstugan i Gamla stan och tillhör Stockholms domkyrkoförsamling. Kyrkan har använts för både kungliga kröningar och vigslar från 1300-talet. Den första byggnaden på platsen invigdes under 1200-talet och uppfördes enligt traditionen 1264 tack vare gåvor från Birger jarl. År 1279 nämnde riddaren Johan Karlsson i ett testamente "Stockholms Stora Kyrka". Den byggnad som avsågs var den så kallade bykyrkan, byggd i trä på Stadsholmens högsta punkt. Länge var "bykyrkan" eller Sankt Nicolai kyrka den enda församlingskyrkan i Sankt Nicolai församling och därmed i Stockholm.

Storkyrkan har byggts om och utvidgats åtskilliga gånger. Rester av den första 1200-talskyrkan kan spåras i tornets norra mur. Brandspår tyder på att denna tidiga kyrka har eldhärjats innan en treskeppig kyrka invigdes 1306, av vilken det finns spår i de nuvarande fyra västligaste travéerna. Omkring 1340 uppfördes i samband med om- och tillbyggnad ett kvadratiskt kapell, Vårfrukapellet, på kyrkans södra sida. Senare på 1300-talet tillfogades två helgonkapell på nordsidan vid andra och tredje travén från väster, och kort därpå ännu ett väster om dessa.

Kyrkan har traditionellt fungerat som plats för kröning av Sveriges regenter. Magnus Eriksson och Blanka av Namur var de första som kröntes där 1336. Nästa kröning i Storkyrkan skedde inte förrän 1497 då Hans blev unionskung, och även Kristian II kröntes här 1520. Från 1528, då Gustav Vasa kröntes, utfördes kröningarna i Uppsala domkyrka. Drottning Kristina och Karl XII kröntes också här. Efter Fredrik I kröntes, med undantag för Gustav IV Adolfs kröning 1800 i Sankt Olai kyrka i Norrköping, samtliga kungar här fram till 1907, då Gustaf V valde att inte krönas. Den sista kröningen i kyrkan ägde rum 12 maj 1873, då Oscar II och drottning Sofia kröntes.

Under föredraget berättade Ulf livligt och målande om de rika stockholmare som köpte gravplatser under Storkyrkans golv från 1300-talet fram till 1700-talet. De fattiga begravdes utomhus runt kyrkan. I samband med att Börshuset byggdes grävdes också ett stort gravschakt på gården som användes som gravplats fram till mitten av 1800-talet. Vi fick här möjligheten att gå ner i gravschaktet och själva se den lokal som använts för gravsättning i många år. I samband med att Storkyrkan fick golvvärme omkring år 1840 förflyttades alla skelett från såväl Storkyrkan som gravschaktet och begravdes i stället på Norra kyrkogården. Endast de fattiga som begravts runt kyrkan förblev orörda.

Dessa gravar kom i dagen när ombyggnationer av inpasseringsskydd skede mellan kyrkan och slottet av säkerhetsskäl. I ett schakt mellan Storkyrkan och Slottet framträdde strax under gatsten och utfyllnadslager ett utsnitt av Stockholms äldsta kyrkogård med delar av 230 skelettgravar. Totalt undersöktes en yta som var cirka 20 meter lång och omkring 2,5 meter bred. Här påträffades skelettbegravningar i upp till 2 meter tjocka lager (mellan 0,5 och 2,4 meter under markytan). Gravarna låg på varandra i upp till 14 lager. En preliminär datering av gravarna utifrån armställningar, gravskick och fynd tyder på att de gravlagts under perioden 1300- till mitten av 1500-tal.

Ulf berättade också om hur ogifta kvinnor och män kunde träffas och visa intresse för varandra trots att de inte fick sitta tillsammans i kyrkan under gudstjänsten. Kvinnorna ofta klädda i vackra sidenskor, de var de som syntes, för att locka till sig uppmärksamhet. Ulf berättade att för många fattiga flickor fanns här en möjlighet att klättra socialt och få trygghet genom att gifta sig med en äldre man. Änkor kunde på motsvarande sätt träffa lämpliga yngre män men här fans en risk. Som änkor kunde de äga både företag och fastigheter. Gifta övergick allt till maken vilket påverkade deras självbestämmande. En del kvinnor löste det genom att sända iväg sina yngre män ut i Europa eller till sina lantgods så att de fick svårt att påverka.

Stort tack Ulf för ett fantastiskt föredrag. Jag vill också slå ett slag för kommande verksamhet i vår orden. Ni kan välja mellan våra riddarluncher på Militärsällskapet första fredagen varje månad, ett antal Riddarmöten som finns i vår kalender på hemsidan samt vårt kommande Ordenskapitel och Riddarmiddag den 29 oktober i Finska kyrkan och på Sjöfartshuset i Gamla stan. Anmälan på vår hemsida i kalender.

Kaplan Ulf håller föredrag small Kaplan Ulf vid dopfunten small Storkyrkan utsmyckning small
Kaplan Ulf håller föredrag Kaplan Ulf vid dopfunten Storkyrkans utsmyckning
Deltagarna lyssnar andäktigt small Riddare förundrade över platsen och historien small Storkyrkans gravschakt small
 Deltagarna lyssninga andäktigt Riddare förundras över platsen Storkyrkans gravschakt
Storkyrkan östra gång small PrSwe logotype Storkyrkan västra gång small
Storkyrkans östra gång   Storkyrkans västra gång

Peter Öberg, StkThO
Grand Prior Sverige

Jacques de Molays minneshögtid i Paris 18 – 20 mars 2022

Jacques de Molays minneshögtid samlade ett drygt 20-tal priorat och uppskattningsvis 250 personer till Paris 18 – 20 mars. Vädret var soligt och våren gjorde sig påmind genom gröna gräsmattor, blomstrande lökväxter och fruktträd i knopp. Helgens program följde traditionellt mönster: På lördagen, en båttur till Île de la Cité för att hedra Jacques de Molay och på eftermiddagen det franska Storprioratets ordenskapitel med efterföljande festmiddag. På söndagen möttes den internationella verkställande kommitteen för OSMTH föreningen. I detta möte deltog också samtliga närvarande grand priorer. På mötet avhandlade ärenden av gemensamt intresse. Mötets huvudsyfte var att informera. Beslut fattas på ordens internationella möte i början av september, i år i Belgien.
Storprioratet Frankrikes ordenskapitel i Abbey de Pentemont.

Kyrkan Abbey de Pentemont är belägen vid rue de Grenelle i Paris centrum. Kyrkan byggdes på 1200-talet och har en intressant historia. På 1670-talet flyttades ett av cistercienserordens kloster från Beauvais i norra Frankrike till Paris och kvarteret kring kyrkan. I samband med franska revolutionen togs klosterbyggnaderna i bruk som förläggning för nationalgardet. Under Napoleon tiden tillhörde klosterbyggnaderna det franska kejserliga gardet. Senare kom byggnaderna att användas av försvarsministeriet. Vid medlet av 1800-talet iståndsattes kapellet till en protestantisk helgedom. I dag är Pantemon både Storpriorat Frankrikes och hela Ordens kyrka. Invid kyrkan har Orden ett antal mötesrum och ett administrativt kontor. De franska riddarna hade valt en anrik och vacker kyrka för sitt ordenskapitel. Kanske den mest iögonfallande detaljen i kyrkan var den massiva orgel som fyllde hela kortväggen ovanför altaret.
Ordenskapitlet inleddes med grand priorernas intåg. Vi ledsagades en i sänder av ordensvakter fram till stormästaren. Nationsflaggan vajade, organisten spelade upp nationalhymnen och stormästaren tog emot med en ridderlig omfamning.

Ordens storkaplan, Gino Di Ciocco inledde med en katolsk mässa som avslutades med nattvard. Efter mässan följde det egentliga ordenskapitlet där tio postulanter, sju franska och tre portugisiska, dubbades till riddare. Ceremonin var lång och innehållsrik. Där ingick kända element ss tändning av nio ljus till hågkomst av de första riddarna. Också en sporre visades upp, men den visade sig ha en litet annan symboliks betydelse än här hemma.

Den franska ceremonin är litet annorlunda uppbyggd jämfört med vår. Den största synliga skillnaden ligger i själva dubbningen. I Frankrike dubbades postulanterna först till riddare, sedan till tempelriddare. Ceremonimästaren och vapenmästaren är de främsta agerande. Postulanterna assisteras av sina faddrar. Dubbningen går i två steg. Den blivande riddaren genomgår en symbolisk rening med vatten, eld och luft och får därefter ta på sig riddarens vita handskar. Därefter följer en symbolisk upprustning av den tilltänkta och det hela avslutas med ett mycket kraftfullt ceremoniavsnitt: Dubbning till riddare. Postulanten får en hurtig knuff i ryggen och faller ner på knä. Vapenmästaren avskiljer ett heligt utrymme för postulanten genom att med draget svärd gå några varv runt postulanten. Därefter dubbar han postulanten såsom vi: med tre lätta slag. Sedan lyfter han svärdet och uppmanar riddaren att vara modig, beslutsam och värdig. Strax därefter för vapenmästaren svärdet mot skyarna och hela församlingen faller in i ett rungande Vive la Chevalier!
I den påföljande mellansekvensen fortsätter upprustningen av riddaren. Riddaren får ett repbälte med åtta knutar. Repbältets åtta knutar kring riddaren anknyter till de nio ursprungliga riddarna. Därefter presenteras de nya riddarna sporrarna som en påminnelse om vikten av att vara uppmärksam i ärenden som berör ordensverksamheten. Mellansekvensen slutar med att en liten urna förs fram. De nya riddarna får en symbolisk nypa jord från det heliga landet i sin hand.
Sedan följer dubbningen till tempelriddare. Vapenmästaren förestavar eden, riddarna ställer sig vid altaret med ansiktet vänt mot öster. Riddarna tillförs ett litet svärd, tempelherrekorset, en ring och slutligen manteln. De faller ned på knä. Grand Prior General för Storpriorat Frankrike för svärdet i en cirkel över riddarens huvud och dubbar med orden: ” jag upphöjer dig till tempelriddare (slag) jag omsluter dig i mitt hägn nu och för eviga tider (slag). Grand Prior General ställer svärdet åt sidan, tar tag i riddarens axlar och säger: ” var en fredens man, var välgörande och modig. Älska din nästa som du älskar dig själv. Gör detta med hela ditt hjärta och således visa att du är ridderskapet värdigt.” Grand Prior Generals andel i ceremonin är lågmäld och personligt riktad till den nya tempelriddaren. Dubbningen avslutas med en ridderlig kyss och omfamning. De nya tempelriddarna äter en symbolisk måltid bestående av salt, bröd och vin innan de leds till sina platser framme i kyrkorummet.

Den tämligen långa ceremonin gick på latin, italienska och franska med bara några korta inslag på engelska. Det här gjorde det onekligen litet svårt att uppfatta alla nyanser. Följaktligen är den här redogörelsen kompletterad med litet arkivstudier.

De nationsfanor som användes i samband med grand priorernas intåg, ställdes efterhand på stå, lutande mot kyrkoväggen vid bänkraderna. Några gånger under ceremonin råkade någon närvarande stöta till flaggorna och ett antal av dem föll med ett brak i golvet. Kyrkogångarna är smala och det var naturligtvis frågan om misstag. Men de små incidenterna förde osökt tankarna ut ur rummet, till en annan del av Europa, där överraskande brak och dunder av en helt annan omfattning blivit en del av människornas vardag.

StPr konvent300
Erik Dam, Erik Erroll, Birger Olsen, Bo Baasch-Vannaskoski
Eigil Jespersen och Peter Öberg

Erik Erroll StKThO
Grand Prior general

Baillivat Sankt Peters Lagtima Riddarting 2022-03-19

Baillivat Sankt Peter genomförde Lagtima Riddarting lördagen den 19:e mars 2022. Dagen inleddes med samling i Sankt Peters klosterkyrka där vice kommendör Bertil Dawidson hälsa Riddare med anhöriga välkomna. 9 ljus tändes till minne av de första 9 franska Riddare som startade vår orden. Efter avlagd Riddared genomfördes parentation, korum med psalmer och musik.

Efter korum i kyrkan genomförde Lagtima Riddarting vid närliggande Sankt Petersgården som leddes av vice kommendör Bertil Dawidson.

Lagtima Riddartingen valde Jan-Inge Svensson till nyval kommendör för Baillivat Sankt Peter för en period av 3 år. Avgående kommendör Göte Andersson tackade för alla åren och ett gott samarbete i konventet. Vice kommendör Bertil Dawidson och nyvalde kommendör Jan-Inge Svensson riktade ett stort och varmt tack för Götes arbete under mer än 10 år med att etablerat kommanderiet och sedemera baillivatets och för en bra utveckling.

Efter måltiden gavs information om pilgrimsleder i södra Sverige av pilgrimsprästen Magnus Malmberg.

Förberdelser Ljuständning Parentation
Förberedelser Ljuständning Parentation
Ämbetsmän LTR podiet LTR Göte tackar
Ämbetsmän LTR och podiet Avgående tackar
LTR avtackning kommendör Överlämning Pilgrimsinformation
Jan-Inge Svensson och
Göte Andersson
 Avtackning  Pilgrimsinformation

Non Nobis domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam
Text och bild av Jonas Stålhandske

Heders Grand Prior General Gert Grotte har avlidit

Bästa Riddare,
Gert Grotte png

Lördagen den 15 augusti mottog vi sorgebudet att Heders Grand Prior Generalen och Äresriddaren av Konvent Danmark, Storkorsriddaren, Kapten Gert Grotte med riddarnumret 0001 S har avlidit.

Gert Grotte var född den 6 december 1927 och bosatt i Halmstad.

Han dubbades till Riddare i Tempelherreorden 1977 i Köpenhamn med Överstelöjtnant Carl Christian Schavenius, Kammarherre hos Drottning Margarethe II av Danmark, RThO som fadder.

Gert Grotte var en mycket meriterad riddare. Han befordrades till Kommendör 1980; till Storofficer 1983 samt till Storkors 1985.
Han tilldelades Storprioratets förtjänstplakett i guld 2002. År 2003 blev han av Ordens Stormästare utsedd till Legat Magistral.

Vi alla Riddare i Storpriorat Skandinavien har mycket att tacka Gert Grotte för. Hans betydelse för tillkomsten, etableringen och tillväxten av Tempelherreorden i våra länder är enorm. Det var han, Riddaren med riddarnumret 0001, som var primusmotor då verksamheten land för land startades upp i våra nejder. Utan hans och hans närmaste medhjälpares pionjärinsatser hade inte våra priorat verksamhetsmässigt stått på så stark grund och blivit så starkt integrerade som vi är i dag.
I det följande gör jag en kort tillbakablick på Gerts Grottes väg och gärningar som Tempelherre.

Efter att Gert Grotte, reservofficer, blev tillfrågad av vänner i Danmark, vilka där var Riddare i Tempelherreorden, om han ville dubbas till Riddare och han tackat ja till detta, blev som ovan noterats dubbad till Riddare år 1977.
Gert Grotte tog därefter initiativ till att flera värdiga kamrater inom reservofficersrörelsen blev dubbade till Riddare genom det Danska Prioratet.

I november år 1981 fick dåvarande Kommendören Gert, av Sir Francis A Sherry de Achea, Edinburgh, formell rätt att dubba Riddare. Därmed påbörjades arbetet med att bygga upp Orden i Sverige och Skandinavien.
Gert Grotte fungerade sedan åren 1981 till år 1997 som Prior / Grand Prior för det svenska Prioratet.
Den 19 februari 1986 erhöll Gert Grotte, StKThO, Stormästarens utnämningsbrev till Grand Prior General för de nordiska länderna Danmark, Norge, Sverige och Finland. I det ämbetet verkade han fram till år 2002.

Redan från början var man klar över att Orden inte skulle växa för fort. Ledordet var ”kvalitet före kvantitet”, vilket fortfarande är gällande inom Storprioratet! Utvecklingen på nordisk nivå framskred i behärskad och rätt rask takt. År 1996 etablerades Danmark, Norge och Finland som egna priorat. Därmed var det nuvarande Storprioratet både strukturellt och funktionellt helt operativt. Tillväxten har under åren varit god. I dags dato har vi redan riddarnummermässigt dubbat riddare 0760!
En av dessa är undertecknad. Jag hade äran och nöjet att dubbas till riddare år 1999 av Gert Grotte.

Vi Riddare i Storpriorat Skandinavien minns med stor ödmjukhet och tacksamhet hans aktiva och energiska insats Orden till fromma.
Vi kan rent konkret hedra Gert Grottes minne genom en inbetalning till Tempelherreordens humanitära fond märkt ”Gert Grotte”.

Humanitära fondens kontonummer är:
Priorat Sverige, Svensk-Finland och Danmark
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE56 9500 0099 6042 6463 7663 BIC: NDEASESS

Priorat Norge
DNB Bank ASA: 1203.84.59048 IBAN: NO7112038459048
BIC: DNBANOKK

Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam

Christer Blomberg, StKthO
Grand Prior General, Storpriorat Skandinavien

2 søndag efter påske og solofløjte "Stat op, min sjæl, i morgengry!" søndag d. 26. april 2020.
Fra Uggeløse Kirke.

Af Storkapellan, Orlogs- og Sognepræst Martin Corfix.
Fløjtenist: Katrine Corfix.
Produktion: Amalie Corfix.

Stat op, min sjæl, i morgengry!

Mange Ridderhilsner
Bo Baasch Vannaskoski, StOffThO
Grand Prior, Priorat Danmark

Priorat Sveriges upprop för jubilarer andra kvartalet 2020!

Ärade Riddare,
Vi prövas nu i svåra tider. Att göra Gott är därför viktigt. Tempelherreorden bygger på tre pelare; Humanitär hjälpverksamhet, Kristna värderingar och Attraktiva aktiviteter. Dessa hålls samman av Vår Sociala Gemenskap. Genom insamlingar, aktiva handlingar och genom personliga föredömen har vi under lång tid gjort gott för de som haft behov därav. En viktig del är att vi uppvaktar de riddare som fyller jämt. Vi hedrar och gratulerar dessa genom att göra en insamling i deras namn till vår humanitära hjälpverksamhet och dessutom personligen uppvakta dem.

Vi gör därför nu en gemensam insamling för de riddare som uppnått den aktningsvärda åldern av 60, 70, 80 eller 90 år under andra kvartalet 2020. Vi uppmanar alla riddare att, efter egen förmåga, bidra till vår insamling och vårt upprop. Du har nu möjlighet att genom ett personligt bidrag sända dina gratulationer och dessutom hjälpa behövande. Behövande som inte är så lyckligt lottade som vi är. Vi lever i trygghet, social gemenskap och har det gott ställt. Så är det inte för alla. Alla bidrag, stora som små, är viktiga och gör skillnad.

De riddare vi vill uppvakta och göra Dig uppmärksam på är:

Riddare, kansliråd och major Staffan Marelius 80 år den 9:e maj. Staffan dubbades till riddare 1998 med Urban Schwalbe och Peter Rosén som faddrar

Riddare och överstelöjtnant Håkan Adén 60 år den 29:e april. Håkan dubbades till riddare 1999 med Ronny Schultz och Peter Rosén som faddrar.

Riddare, kommunikationschef och kapten Peter Kaméus 60 år den 5:e maj. Peter dubbades till riddare 1995 med Björn Lagersten som fadder.

Riddare och kapten Ingegerd Jönsson 60 år den 23:e juni. Ingegerd dubbades till riddare 1991med Bo-Göte Eriksson som fadder.

Samtliga insamlade medel går denna gång till Humanitära Fonden. Humanitära Fonden kommer till Jubilarerna överlämna en hyllningsadress där givarnas namn redovisas, vilket vi räknar med kan ske vid Riddarlunch fredagen den 5 juni, dit alla riddare naturligtvis är varmt välkomna.

Då vår Humanitära fond ligger alla riddare varmt om hjärtat kan Du vara med och hylla och hedra våra jubilarer genom ett bidrag så att vi tillsammans kan Göra Gott.
Om du vill ge till någon särskild riddare märk då din insättning med dennes namn. Om inte så fördelas din gåva jämt till samtliga. Vid betalningen ange ”Upprop vinter 2020” och Ditt eget namn så Fonden kan notera det i telegrammet.

Insamlingen pågår från den 15 april till den 15 maj.
Tempelherreordens Humanitära fond: PlusGiro 646 37 66-3
Priorat Sveriges Humanitära konto: SWISH 123 450 0674

Non nobis Domine, Non nobis, Sed Nomini Tuo da gloriam.

 

Peter Öberg/StOffThO                  Fredric Westerdahl /OffThO
Grand Prior Sverige Insamlingsledare Priorat Sverige

Kære Riddere!

I disse alvorlige tider, har vores Storkapellan fået lavet følgende optagelser til sit hjemsogn "Lynge Uggeløse Sogne" her i Danmark, hvor han er sognepræst, da kirkerne er lukkede og alle gudstjenester aflyst.
Vi håber de kan bringe jer glæde i denne tid.

I optagelsen fra søndag d. 5. april, indledes optagelsen af Martins hustru Katrine, som flere Riddere sikkert husker, spillede så smukt for os ved Ordenskapitlet i Lund d. 26. oktober 2019.

Søndagsord, Midfaste søndag d. 22. marts 2020.
Af Storkapellan, Kapellen og Sognepræst Martin Corfix.

Produktion: Amalie Corfix.

Söndagsord 22:e mars av Storkaplan Martin Corfix

Søndagsord og toner, Palmesøndag søndag d. 5. april 2020.
Af Storkapellan, Kapellen og Sognepræst Martin Corfix.

Fløjtenist: Katrine Corfix.
Produktion: Amalie Corfix.

Söndagsord 5:e april från Storkaplan Martin Corfix

Med ønsket om en glædelig påske til jer alle.

Mange Ridderhilsner
Bo Baasch Vannaskoski, StOffThO
Grand Prior, Priorat Danmark

Riddarmöte den 14 januari om THO syfte, framtid och stadgar

Efter välförtjänt jul- och nyårsledighet samlades 17 riddare i Priorat Sverige till årets första Riddarmöte den 14 januari på Militärsällskapet i Stockholm. Utöver föredrag och diskussioner kunde också de avnjuta en landgång och en öl. Mötet var en del i arbetet med att blicka framåt i vårt strategiarbete för att vitalisera och skapa ett tydligt mål för Priorat Sverige. Tidigare har konventet internt diskuterat vår verksamhet, syfte och hur och med vad vi behöver arbeta.

Vid Riddarmöten låg fokus på vårt ursprung och de internationella stadgarnas påverkan på Storprioratet och Priorat Sverige. GPG/GP Emeritus Owe inledde med att redovisa det arbete som förevarit i vår orden på internationell nivå de senaste 50-70 åren. Han tog också upp vår ordens rötter och ursprung, den första Regulan och de stadgar som fastsällts i slutet av 1800-talet och i början och mitten av 1900-talet. I modern tid hade också ett visst arbete genomförts under 1960-talet och inte minst nu det senaste årtiondet. Sammanfattningsvis kan sägas att vi står på en väldigt stabil grund med starka och tydliga historiska och kristna rötter. Tydligt är också att vår orden idag är en i huvudsak andlig och inre orden som bygger på en tydlig och gemensam värdegrund. Viljan att vara en god människa som gör gott, vara ett föredöme och hjälpa andra, gemenskap och ödmjukhet.

Under diskussionen lyfte många Riddare fram just betydelsen av att vara en god Riddare och vår sociala gemenskap. Likaså vårt kristna arv och våra värderingar som vilar på viljan att vara en förebild, rättfärdig människa och göra gott. I arbetet med de internationella stadgarna, som är från 1960-talet och ska revideras, ansåg många att vi ska gå försiktigt fram så att vi inte suddar ut vårt arv men att vi inte låser upp vår verksamhet i olika beslutsstrukturer utan låter den nationella verksamheten utvecklas efter de lokala förutsättningar som finns. Det viktiga är att hålla fast vid vårt gemensamma arv och syfte. Intressanta aspekter som också diskuterades var skillnaden i synen på oss som kristna beroende på om man kommer ur den katolska eller protestantiska läran. Vi var överens om att båda måste få plats i Tempelherreorden. Likaså finns öppningar för att diskutera vilka som kan bli riddare – bara högre och erfarna officerare eller även yngre förmågor beaktandes vårt arv och syfte.

Avslutningsvis kom diskussionen också in på vikten av att förnya sig och leva i tiden men att också vårda traditioner och arv. Likaså diskuterades hur Storprioratet och dess funktion ska stödja de nationella prioraten. Det senare inte minst i skenet av att både Norge och Sverige inrättat Ballivat och Kommanderier. Nästa steg i arbetet är att diskutera detta vid Storpresidiets (Storprioratet) kommande möte och gemensamt gå fram mot Paris med en uppfattning redan innan de hunnit låsa sej eller komma för långt i arbetet. Priorat Sveriges strategi- och förnyelsearbete kommer också fullföljas under våren, vilket vi återkommer till efterhand.

Ett stort tack till GPG/GP Emeritus Owe Wagermark för ditt föredrag, Intendenten Staffan för arrangemanget och Insamlingsledaren Fredric insamlingen. Tack också till alla deltagare som deltog i diskussionerna och dessutom gav mer än 1 000 kronor till humanitära fonden vid insamlingen. Fantastiskt bra!

POweb OWweb
Grand Prior Peter Öberg GPG Emeritus Owe Wagermark
Riddarnaweb1 Riddarnaweb2
 Riddare före föredraget Riddare under föredraget 

Nästa Riddarmöte i Stockholm genomför torsdagen den 20 februari och då kommer brigadgeneralen Stefan Andersson att berätta om sin tid i Mali där han tjänstgjorde under 16 månader som sektorchef (brigadchef) under en tid med många strider och förluster. Han kommer också att tala om sitt humanitära engagemang för en skola i Mali och insamlingsverksamheten till stöd för den.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Fotografer är Staffan Strömbäck för fotot på Grand Prior Sverige och Owe Wagermark och fotograf på riddarna är Grand Prior Peter Öberg.

Priorat Sveriges Ordenskapitel och Riddarbal den 23 november 2019

Den 23 november i ett gråkallt och mörkt Stockholm genomförde Priorat Sverige Ordenskapitel och Riddarbal. Ceremonin och efterföljande middag lyste upp höstmörkret på ett enastående sätt med värme, musik och gemenskap. Under eftermiddagen samlades riddare, anhöriga och postulanter för ordenskapitlet.

För första gången i mannaminne hölls ordenskapitel i Tyska kyrkan i gamla stan. Tyska kyrkan har sina anor från S:t Gertruds gille, där den medeltida stadens tyska borgare hade träffats. Därför bär kyrkan alltjämt helgonets namn och ligger dessutom på den plats gillet en gång samlades. Kyrkan har sitt ursprung i 1500-talet men renoverades efter en brand under första hälften av 1600-talet. I dag bär kyrkan tydliga spår av 1800-talets historicism efter ytterligare en renovering efter en brand år 1878.

Under ordenskapitlet fick vi avnjuta fantastisk skönsång av kör som tillsammans med kyrkans organist framförde både psalmer och vacker musik. Med kraft och mod deltog alla i våra traditionella psalmer Vår gud är oss en väldig borg och Med gud och hans vänskap. Men vi kunde också i stillhet och eftertanke avnjuta musik såsom Sarastros Aria ur Trollflöjten, Largot ur operan Xerxes av Händel, samt Non nobis, Domine. Under processionen hördes Alta Trinita Beata som ledsagade alla framåt.

Särskilt glädjande var att vi under ordenskapitlet kunde anta fem nya riddare och också befordra fem riddare. De nya riddarna är kapten Oscar Lassenius från priorat Svensk-Finland och majorerna Roger Holfeldt, Per-Olof Malmsten och Magnus Söderström samt brigadgeneralen Mats Ström, alla från Priorat Sverige. Till officer i Tempelherreorden befordrades majorerna Daniel Isberg och Fredrik Lundström och till kommendör befordrades kapten Bengt Wahlroos (Svensk-Finland), major Hans Allenberg och generalmajor Michael Claesson. Samtliga utom Bengt Wahlroos från Priorat Sverige. Det är med stor glädje och stolthet vi hälsar de nya riddarna välkomna i vår gemenskap och framför våra gratulationer till de nybefordrade. Vi hoppas att ni ska finna er väl tillrätta i vår gemenskap och fortsätta utträtta goda saker för vår orden och som goda förebilder.

Efter ordenskapitlet förflyttade vi oss till Sjöfartshuset på Strömkajen där vi möttes av än mer värme, doft av tåg och tjära samt fantastiskt vackra och charmiga lokaler. Sjöfartshuset uppfördes åren 1667-70 på initiativ av myntmästare Isaac Kock, adlad Cronström. Huset har en välbevarad barockfasad och värdefulla och påkostade sengustavianska inredningar. Låg takhöjd, nednötta stentrappor och mjuka mattor och vackra trägolv förhöjde verkligen middagen och efterföljande samkväm. Middagen som sådan var utomordentligt trevlig och välsmakande med mycket god mat och dryck. Ett nytt inslag under middagen var överraskningen att en manskör ur Stockholms studentsångare framförde en middagskonsert mellan varmrätten och desserten. Ett mycket vackert och uppskattat inslag som nog är här för att stanna.

Särskilt glädjande var att som vanligt så deltog vår Grand Prior General Christer Blomberg i dagen. Likaså deltog vice Grand Prior General och Grand Prior Norge Birger Olsen samt Grand Prior Danmark Bo Baasch Vannaskoski. Dessutom deltog våra Emeritus både på nationell och skandinavisk nivå, Carl Vilhelm Angert, Owe Wagermark och Per Ölund. Tack för ert stöd och ert långa engagemang. Ni är för alltid en del i vår ordens framgång och gemenskap. Denna gång gästades vi också av Ulf Engström med hustru Cecilia. Ulf tillhör den andra svenska grenen av Tempelherreorden där han är sekreterare. Vi ser fram emot fortsatt samarbete och gemenskap till godo för oss alla.

postulanter web Gruppbild web Kaplaner web
Postulanter dubbas Gruppbild Kaplanerna Anders Nyström,
Ulf Lindgren och Mona Lindberg
Befordrade web GP SE web GPG o GP web
Befordrade riddare Daniel Isberg,
Hans Allenberg och Bengt Wahlroos
Grand Prior Sverige Peter Öberg GPG Christer Blomberg och
GP SE Peter Öberg

Tack också till alla er andra som deltog och förgyllde dagen och kvällen inte minst våra långväga riddare från Svensk-Finland, Danmark och Norge. En mängd riddare har också deltagit i förberdelser och genomförandet. Ingen nämnd och ingen glömd men jag vill i alla fall särskilt nämna Ceremonimästaren Daniel Isberg och Intendenten Staffan Strömbäck. Utan er och era medhjälpare hade detta inte varit möjligt och dagen hade inte omfamnats av så mycket värme, gemenskap och framtidstro.

Väl möte i Varnhem och Skara den 25 april 2020 då vi tar vår gemenskap och våra traditioner till nya höjder.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige