The Knights Templar, The Grand Priory of Scandinavia

The Knights Templar, Grand Priory of Scandinavia

Rapporter

Här kan du läsa om Tempelherreordens humanitära hjälpverksamhet. Här publiceras rapporter som du kan ladda ner som pdf filer.

Filerna är i pdf fil format vilket innebär att man behöver ett program för att kunna läsa filerna. Programet är gratis och kan laddas ner genom att klicka på Adobe Reader ikonen.Adobe Acrobat Reader


- Rapport december 2008
- Rapport juni 2008

Under de drygt 25 år vi verkat, har följande mer omfattande humanitär hjälpverksamhet utförts

  • Direkt ekonomiskt stöd till det svenska AIDS-stödprojektet "Noaks Ark".
  • Ett synbart stöd genomfördes genom de ekonomiska resurser vi ställde till förfogande, tillsammans med Lions, så att ett större antal ögonoperationer kunde genomföras på barn i Indien.
  • Mellan 1993-2001 koncentrerades samtliga skandinaviska insatser till att upprustning och utveckling av det estniska småbarnshemmet "Mustamäe Väikelaste Kodu" i Tallinn. Cirka 130-talet föräldralösa och i många fall gravt handikappade barn har äntligen fått en värdig tillvaro, som inger ett positivt hopp för framtiden.
  • Sedan 2002 har våra insatser flyttats över till att på motsvarande sätt rusta upp och bidra till en positiv utveckling av barnhabiliteringscentret "Blåsippan" utanför Kaunas i Litauen. Blåsippan är en riksanstalt för barn i åldern 1-16 år för eftervård efter kirurgiska och medicinska insatser.
  • Ett antal lokala, mindre punktinsatser har också genom åren genomförts, ofta i samband med en Riddares internationella tjänstgöring.
  • Framtida hjälpinsatser (fr.o.m. hösten -07) kommer att fokuseras kring ett projekt för att bygga upp ett hem till hjälp åt gatubarnen I Riga, Lettland.
  • Därutöver har ett flertal riddare tjänstgjort i olika former av civila och militära internationella insatser i syfte att främja frihet, fred, förståelse och en positiv samhällelig utveckling runt om på vårt lilla, ömtåliga klot.

Nedan presenteras en kort redogörelse för Tempelherreordens verksamhet för respektive land. Varför Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien valt de baltiska länderna är att det ligger i vårt närområde och att vi på så sätt får ett mer personligt engagemang och det finns möjlighet att på egen bekostnad själv åka över för att göra en insats.

Tempelherreorden Sorpriorat Skandinavien har samlat in totalt över 1.000.000 SEK till humanitär hjälpverksamhet till barnen i Estland, Lettland och Litauen.

Rapporter kommer efter hand att publicerat överst på denna sida som pdf filer.

Estland

Efter Estlands frigörelse 1991 konstaterades stora hjälpbehov i landet. Efter olika kontakter valdes småbarnshemmet Mustamäe Väikelastekodu i Tallinn som mottagare av hjälpinsatserna. Vid barnhemmet vårdades 130 barn i åldern 2 veckor - 15 år. Storprioratet bidrog fram till år 2000 till upprustning av barnhemmet via den 1993 bildade Barnhemsstiftelsen med överingenjör Göte Åkerman, Tempelherreorden, som ordförande.

Totalt överlämnade Barnhemsstiftelsen nästan 270.000 SEK i kontanta medel för inköp av läkemedel, sjukvårdsutrustning mm. Dessutom överlämnades flera ton kläder, sängkläder, leksaker mm. och en begagnad och renoverad VW-buss. Under Försvarsmaktens Baltikum- turné 1997 besöktes barnhemmet, varvid sjukvårdsutrustning och kollekt från en konsert överlämnades, totalt cirka 35.000 SEK.

Sedan Tallinns stad, som äger anläggningen, låtit genomföra en genomgripande renovering och utbyggnad kunde det konstateras, att lokaler och vårdresurser hade nått en önskad utmärkt standard och Tempelherreordens Barnhemsstiftelses humanitära uppgift kunde betraktas som avslutad. Barnhemsstiftelsen ombildades till Tempelherreordens Humanitära Fond.

HumFond bild 01
Peter Kandre och kapten Imre Tiri framför barnhemmet
HumFond bild 02
Göte Åkerman vid bussen donerad av Tempelherreorden

Litauen

Efter kontakt med Dr. Dinas Vaitkaitis, chef för den akutmedicinska enheten vid Kaunas universitet valdes Barnsanatoriet "Blåsippan" i Kacergine strax väster om Kaunas som ett lämpligt objekt för Ordens hjälpverksamhet.

Här vårdas barn i åldern 1-16 år under 2-4 månader efter sjukhusvård för både medicinska och kirurgiska sjukdomar. De diagnoser som dominerar är sjukdomar i andningsvägarna (astma, cystisk fibros, resttillstånd efter lunginflammation, neuromuskulära sjukdomar, ledsjukdomar), men också en stor grupp för resttillstånd efter trauma (skallskador, frakturer, brännskador). En relativt stor grupp av barnen har diabetes och andra endokrinologiska sjukdomar, men det förekommer också att barn med kraftig övervikt vårdas för bantning och kostregim. Barnen remitteras hit från olika barnkliniker i Litauen. Man erbjuder framför allt fysikalisk medicin under ledning av sjukgymnaster, bassängträning, ren sjukgymnastik, men också behandlingar som ultraljud, elektrisk stimulering, magnetterapi.

Anläggningen är naturskönt belägen. Den byggdes 1962 men hade sedan dess inte genomgått någon nämnvärd renovering. Det fanns därför stort behov av totalrenovering av framför allt sanitetsutrymmena.

Genom Tempelherreordens satsning genomfördes totalrenovering av toaletter och tvättrum för flickor och pojkar i samtliga bostadspaviljonger och i matsalspaviljongen. Den totala kostnaden uppgick till 330.500 SEK varav Radiohjälpen bidrog med 100.000 SEK. Ägaren, en regional myndighet, hade ingen ekonomisk möjlighet att bidra till upprustningen.

HumFond bild 03
Några patienter
HumFond bild 04
Nytt badrum
HumFond bild 05
Gammal toalett
HumFond bild 06
Ny dusch

Som avslutning på Tempelherreordens insatser vid Blåsippan genomfördes ett minisymposium i september 2006 under medverkan av Karl-Axel Norberg, Tempelherreorden, barnpsykologen Reet Oras från Uppsala universitet, barnneurologen och habiliteringsläkaren överläkare Sven Mattsson från universitetet i Linköping samt överläkare Åke Björn vid Internationella medicinska programmet, Universitetssjukhuset i Linköping. Föreläsningar hölls på engelska, delvis tolkade till litauiska av närvarande läkare.

Symposiet omfattade föredrag och diskussioner om:

  • Habilitering av barn med neurologiska sjukdomar i Sverige, särskilt ryggmärgsbråck (Sven Mattsson)
  • Barn och trauma, symtom, olika behandlingsmodeller individuellt och i grupp (Reet Oras)

Mötet präglades av långa och intensiva diskussioner. Fortsatt utbyte genom studiebesök i Sverige och Linköping skulle närmare utredas, varvid vänortsavtalet mellan Kaunas och Linköping eventuellt skulle kunna bidra.

Det är efter denna avslutning mycket tillfredsställande att kunna konstatera att vi med vår insats både förbättrat den fysiska miljön och samtidigt skapat förutsättningar för ett fortsatt kunskapsutbyte mellan Barnhabiliteringscentret och verksamma specialister i Sverige av vilka flera deltog under dagarna i Kacergine i Litauen.

Det lyckade resultatet av Tempelherreordens satsning har förstärkts av flera samverkande faktorer. Den väl fungerande värmecentralen som tillkommit genom den s.k. Östersjömiljarden är en sådan. De båda satsningarna har i sin tur varit bidragande orsak till att en holländsk organisation vågat satsa på färdigställande av en mindre varmvattenpoolanläggning som ett mycket värdefullt komplement till medicinska behandlingar.

Styrelsen beslutade under 2005 och 2006 att satsa ca 40.000 SEK på ett projekt vid Ugdymo Centras, ett barnhem för CP-skadade barn i Vilnius, Litauen. Barnhemmet lider nu av svår resursbrist. Barnen är normalbegåvade, men kan till följd av sitt handikapp (bl.a. okontrollerbara rörelser med huvud och armar) inte vare sig tala eller skriva, och kan därför inte kommunicera med omvärlden utan särskilda hjälpmedel. Projektet innebär att de handikappade ungdomarna får möjlighet att kommunicera med hjälp av datorer med särskilt anpassade tangentbord. Detta ger en dramatisk förbättring av deras livskvalitet, i och med att de med datorns hjälp kan skriva och kommunicera med omvärlden. Genom Tempelherreordens satsning kan flera av ungdomarna få tillgång till resursen, med anpassning till de individuella behoven.

Lettland

Under 2006 har 30.000 SEK satsats på invändiga renoveringsarbeten (golv m.m.) i ett skolhus i Liepa, Lettland.

För framtiden inriktar sig styrelsen för Humanitära Fonden på att undersöka möjligheterna att stödja Risk Child Shelter, Diana Vasilanes verksamhet för gatubarn i Riga, Lettland och den skolbyggnad som hon anskaffat 100 km nordost om Riga. En upprustning av denna byggnad skulle kunna bli ett lämpligt objekt för Humanitära Fonden. En rekognoseringsresa till Lettland planeras till hösten 2007.

Sammanfattning Barnhemsstiftelsen och Humanitära Fonden hade sedan de grundades 1993 och till och med 2006 totalt samlat in drygt 833.000 SEK (inkl. räntor och 100.000 SEK från Radiohjälpen i Sverige). Därutöver har en stor mängd materiell hjälp insamlats och överlämnats.