Menu

FAQ - Tempelherreorden

 • Vad är Tempelherreorden?

  Tempelherreorden är en internationell, global, andlig, kristen Riddarorden, som är öppen, oberoende och opolitisk. Ordens verksamhet bedrivs ideellt. Tempelherreorden av idag är en modern efterföljare till den militära Riddarorden som bildades 1118. Orden har en historisk koppling till militär verksamhet och dagens nordiska Riddare likaså. Riddarnas samlade bakgrund som yrkes- eller reservofficerare - präster, läkare, jurister, företagare m.m. kommer väl till pass i vårt arbete med den internationella humanitära hjälpverksamheten.

 • Vilken är den historiska kopplingen med den ursprungliga orden?

  Tempelherreorden upplöstes 1314 av Påven Clemens V, mer eller mindre, på uppdrag/order av den franske kungen Filip IV (Filip den sköne). Många Tempelriddare brändes på bål och många fler fängslades, endast baserat på den franske kungens ogrundade lögner. Detta uppfattades redan då, och det är utrett i modern tid, att det inte fanns någon saklig eller juridisk grund för att upplösa Tempelherreorden. Detta blev sedermera erkänt som det största justitiemorden i historien. Cirka fyrahundra år senare (1705) återuppstod Tempelherreorden i Paris, fri från Påvestolen i Rom (se ”Hur leds Tempelherreorden?”) vilket därmed medgav möjligheten för alla kristna, inte bara romersk katolska, att kunna upptas i Orden.

  Dagens Tempelherreorden har ambitionen att, i moderna former, föra vidare och så långt möjligt vidareutveckla de goda och positiva formerna av det gamla ridderskapets verksamhet. Vi utnyttjar många av de ursprungliga ceremonierna och grundbudskapet – att göra gott, inte för egen vinning utan för den goda sakens skull: ”Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam” ”Icke åt oss, Herre, icke åt oss, utan åt Ditt namn giv äran”

 • Gör Ni någon nytta som Riddare?

  Självklart gör vi nytta, annars tror vi inte att någon av oss skulle vilja bli upptagen som, och verka som Riddare av Tempelherreorden! Det grundläggande är vår internationella humanitära hjälpverksamhet, men vi gör även annat så som insamlingar, blodgivning, fadderverksamhet. Vi uppmuntrar till internationell tjänstgöring bland våra riddare. Dessutom utvecklar vi oss i ämnen som har direkt eller indirekt beröring med ridderskapet.

  Under de drygt 25 år vi verkat, har följande mer omfattande humanitär hjälpverksamhet utförts:

  • Direkt ekonomiskt stöd till det svenska AIDS-stödprojektet ”Noaks Ark”.
  • Ett synbart stöd genomfördes genom de ekonomiska resurser vi ställde till förfogande, tillsammans med Lions, så att ett större antal ögonoperationer kunde genomföras på barn i Indien.
  • Mellan 1993-2001 koncentrerades samtliga skandinaviska insatser till att upprustning och utveckling av det estniska småbarnshemmet ”Mustamäe Väikelaste Kodu” i Tallinn. Cirka 130-talet föräldralösa och i många fall gravt handikappade barn har äntligen fått en värdig tillvaro, som inger ett positivt hopp för framtiden.
  • Sedan 2002 har våra insatser flyttats över till att på motsvarande sätt rusta upp och bidra till en positiv utveckling av barnhabiliteringscentret ”Blåsippan” utanför Kaunas i Litauen. Blåsippan är en riksanstalt för barn i åldern 1-16 år för eftervård efter kirurgiska och medicinska insatser.
  • Ett antal lokala, mindre punktinsatser har också genom åren genomförts, ofta i samband med en Riddares internationella tjänstgöring.
  • Framtida hjälpinsatser (fr.o.m. hösten -07) kommer att fokuseras kring ett projekt för att bygga upp ett hem till hjälp åt gatubarnen I Riga, Lettland.
  • Därutöver har ett flertal riddare tjänstgjort i olika former av civila och militära internationella insatser i syfte att främja frihet, fred, förståelse och en positiv samhällelig utveckling runt om på vårt lilla, ömtåliga klot.


  Genom ordens belöningsmedalj – Pro Merito – uppmärksammar vi personer i samhället som har visat prov på mod och rådighet i svåra situationer.

  Genom gemensamma ordensaktiviteter främjar vi internationellt samarbete inom Tempel- herreorden, idag främst på nordisk basis.

 • Varför ser Tempelherrekorset ut som det gör?

  Tempelherrekorset har sitt ursprung i det tygkors som bars av de första korsfararna (November 1088). Korset – symbolen för den kristna tron. Den röda färgen fastställdes av påven, Eugenius III, förmodligen år 1147 som kännetecken för Riddarna av Tempelherreorden. Den röda färgen symboliserar riddarens vilja att utgjuta sitt blod för vår tro. ”De buro det röda korset på sina mantlar till ära och vördnad för det kors, på vilket vår Herre led och dog för oss”. Formen av vårt nuvarande Tempelherrekors antogs i samband med andra världskriget, för att undvika sammanblandning med symboler som då utnyttjades av nazismen. Korset är ett s.k. störtat Patriarkalkors.

  Inom dagens internationella Tempelherreorden används olika former av det röda korset. Vi Riddare av dagens Tempelherreorden bär vårt röda kors för att tillkännage vår kristna tro och tillhörigheten till en andlig kristen Riddarorden. Mer om vårt kors här.

 • Är Tempelherreorden mot muslimer, judar eller andra religioner?

  Nej, tvärtom! All vår internationella humanitära hjälpverksamhet syftar till att bygga broar mellan folk, religioner och kulturer. Religions- och åsiktsfrihet är för oss en självklarhet. Värnandet om de mänskliga rättigheterna är centralt för Tempelherreorden.

 • Varför finns Tempelherreorden idag?

  Tempelherreorden av idag finns och vidareutvecklas därför att vi är ett stort antal individer, runt om i världen, som känner ett gemensamt intresse och engagemang för internationell humanitär hjälpverksamhet. Genom att samla våra olika kompetenser och erfarenheter kan vi utföra goda gärningar i denna anda. Moral, etik, historia, traditioner är också exempel på frågor som förenar oss och som vi känner att vi vill förvalta och vidareutveckla tillsammans. Utanför vårt Skandinaviska Storpriorat finns det priorat i de flesta länder i Europa, i Nord- och Sydamerika samt i Japan.

  Tempelherreordens sätt att verka, i formen av en Riddarorden, bidrar aktivt till att stärka samarbete och delaktighet i verksamhetens genomförande.

 • Hur länge har Tempelherreorden funnits i Sverige?

  Storpriorat Skandinavien bildades 1981, när Gert Grotte utnämndes till Grand Prior General för de fyra nordiska länderna och därmed enade ett antal Riddare som sedan flera decennier fanns i dessa länder. Storprioratet omfattar idag Danmark, Norge, Svensk-Finland och Sverige. Historiskt sett kan det ha funnits svenska, eller snarare skandinaviska, Riddare redan sedan begynnelsen (1118–). De nordiska konungarna genomförde sina pilgrimsfärder under 1100- till 1300-talet. De åtföljdes sannolikt av Riddare av dåtidens Tempelherreorden.

 • Hur många Tempelriddare finns det?

  Idag finns det cirka 450 Riddare inom det Skandinaviska Storprioratet, varav drygt 250 Riddare i Priorat Sverige. I priorat utanför vårt Skandinaviska Storpriorat finns det ytterligare många hundra Riddare.

 • Har Arn, i Jan Guillous böcker, någon koppling till den verkliga Tempelherreorden?

  Ja! Arn beskrivs på ett utmärkt sätt hur en Riddare av dåtidens Tempelherreorden skull kunna ha rekryterats, utbildats och verkat. Att han dessutom i tanke, ord och gärning framställs som en modern Riddare i tiden – förändrar på intet sätt den bild vi i dag vill sprida kring ett modernt ridderskap.

  Viljan att göra gott och att samtidigt bygga broar mellan nationer, religioner och generationer är något som utmärker dagens Riddare av Tempelherreorden.

  Historikern och medeltidsexperten vid Lunds Universitet, professor Dick Harrison, anser dessutom att det med säkerhet fanns nordiska riddare verksamma i den ursprungliga Tempelherreorden.

 • Hur blir man medlem eller upptagen i Tempelherreorden?

  Man kan inte bli medlem eller ansöka om att bli Riddare – man föreslås till Riddare (Postulant) av minst två äldre Riddare av Tempelherreorden. Att bli dubbad till Riddare är en personlig hedersutnämning och ett engagemang på livstid. Grunderna för att man föreslås är bl.a. god personlig kännedom från faddrarna, som bedömer att Postulanten har de personliga egenskaper som fordras för att kunna ikläda sig Tempelherreordens vita mantel.

 • Är Ni en hemlig orden?

  Nej, tvärtom! Vi verkar och har alltid, i modern tid, verkat i och för öppenhet. All vår verksamhet är helt öppen, anhöriga, vänner och övriga är mer än välkomna att följa våra ordenskapitel. Vår humanitära hjälpverksamhet är dessutom självklart alltid öppen för alla att deltaga i och bidraga till!

 • Varför har Ni en så stark koppling till militären och högre officerare?

  Det är en naturlig, historisk, koppling. De ursprungliga Riddarna av Templet var beväpnade munkar som bland annat hade till uppgift (från Påven) att med vapen i hand skydda de pilgrimer som ville besöka Jerusalem och den Heliga Graven.

  Dåtidens Riddare av Tempelherreorden var, i vissa avseenden, föregångare till dagens militära organisation. Riddarna utgjorde ledarskiktet, dvs. en motsvarighet till dagens officerare – såväl reservofficerare som yrkesofficerare. Därutöver finns det, med naturlighet, ett antal Riddare som har koppling till kyrkan genom sitt ämbete som präster.

  Kopplingen till högre officerare är däremot inte helt korrekt – de flesta individer blir dubbade till Riddare redan som kaptener och majorer (i reserven eller på stat). Att de därefter gör en god karriär och uppnår höga civila och militära grader visar bara att Orden har valt rätt individer, att dubbas till Riddare av Tempelherreorden.

 • Har Ni någon koppling till internationella organisationer?

  Ja! Vi är redan i vårt historiska ursprung en internationell verksamhet! Dåtidens Riddare kom från ett stort antal länder, och förenades i sin uppgift – att göra gott – i ett främmande land. Dagens moderna efterföljare har inspirerats av denna internationella koppling – vi är alltfort en internationell organisation med internationella verksamheter.

  Vår Nordiska organisationsform – med ett Skandinaviskt Storpriorat (som innefattar Danmark, svensktalande delar av Finland, Norge och Sverige) – visar en tydlig internationell ambition. Ordens världslige ledare, Stormästaren don Fernando Sousa Fontes, finns med Ordens Kansli i Portugal.

  Vår humanitära hjälpverksamhet har de senaste 10 åren riktats internationellt, mot barnhem i Estland och numera i Litauen. Många av våra Riddare har tagit på sig internationella uppdrag, med olika former av tjänstgöring utanför Nordens gränser.

  Under år 2005 blev vi av svenska UD, tillsammans med ett 80-tal andra organisationer / företag / myndigheter, anslutna till kretsen av verksamheter som – genom internationellt humanitärt hjälparbete – bidrar till att nå Förenta Nationernas Millenniemål.

 • Ert röda kors antyder att Ni har en koppling till Frimurarna?

  Det finns ingen direkt koppling mellan oss, men vi har båda hämtat inspiration från den ursprungliga Tempelherreorden.

  Båda våra ordnar ägnar sig åt välgörenhetsverksamhet. Vi ser absolut ingen konflikt i ett engagemang i båda organisationerna. Flera frimurare återfinns också i dag som Riddare av Tempelherreorden.

 • Hur leds Tempelherreorden?

  Vi är en helt demokratisk organisation, som i stort fungerar som andra ideella organisationer.

  På Prioratsnivå (landsvis) har vi ämbetsmän som väljs vid den årliga Lagtima Riddardagen (motsv. årsmöte). Dessa bildar ett Konvent som leder Prioratets löpande verksamhet. Grand Prior (ung. Stormästare) är respektive nationellt Priorats främste företrädare och leder Konventets arbete.

  På Storprioratsnivå (Skandinavien, d.v.s. samnordiskt regionalt forum) väljs ett antal ämbetsmän som svarar för den löpande verksamheten och utgör stödet till Grand Prior General – Tempelherreordens främste företrädare på Skandinavisk nivå. Beslut som gäller gemensamt för Storprioratet fattas av Storpresidiet, som i huvudsak utgörs av de fyra nationella Priorerna samt Grand Prior General.

  På Storprioratsnivå väljs också ämbetsmän att sköta de samnordiska verksamheterna, varav den viktigaste är Tempelherreordens Humanitära Fond – varigenom det mesta av vårt internationella humanitära arbete genomförs.

  På världslig nivå är vi som Storpriorat Skandinavien tillhöriga den internationella Tempelherreorden, med säte i Paris, Frankrike.

 • Vad är Tempelherreordens Humanitära Fond?

  Tempelherreordens Humanitära Fond är basen för vår internationella humanitära hjälpverksamhet. Den är gemensam för alla fyra nationella priorat inom det Skandinaviska Storprioratet.

  Alla medel som kommer Humanitära Fonden till del (insamlingar, gåvor, donationer etc.) går oavkortat (100%!) till vår internationella humanitära hjälpverksamhet. Kostnader för administration mm betalas helt separat, främst genom de nationella Prioratens stöd (Riddarnas årliga avgifter m.m.).

  Tempelherreordens Humanitära Fond förvaltas av en särskilt utsedd kommitté, som redovisar Fondens verksamhet i anslutning till Storprioratets årliga Lagtima Riddardag (d.v.s. årsmöte).

 • Hur kan jag bidra till Tempelherreordens hjälpverksamhet?

  Det bästa Du som god medmänniska kan göra är att stödja vår internationella humanitära hjälpverksamhet genom att ekonomiskt bidra till vår Humanitära Fond! Det kan Du göra på flera sätt:

  I Finland: Sätta in en summa pengar till Priorat Svensk-Finlands konto i Nordea, 240135-18.

  I Norge: Sätta in en summa pengar på Priorat Norges konto i Nordea för den humanitära verksamheten 6142.56.80780.

  I Sverige: Sätta in en summa pengar på Tempelherreordens Humanitära Fonds PlusGirokonto 646 37 66-3 eller

  ansluta Tempelherreordens Humanitära Fond PlusGirokonto till en månatlig autogiroöverföring från Dig eller

  stoppa pengar i någon Riddares vitsvarta Riddarbössa (insamlingssparbössa) eller

  skicka gåvor / donationer till Tempelherreorden Priorat Sverige (PlusGirokonto 405 69 48-5) som stöd till all vår verksamhet.

 • Varför ser Era svart-vita insamlings-/sparbössor ut som de gör?

  Våra vit-svarta Riddarbössor (d.v.s. insamlings- och sparbössor) har fått sitt utseende från två olika förebilder:

  • att det är en mjölk-/vattenkruka påminner om vad som är livsavgörande för livets fortgång vatten och (moders)mjölk. För oss Riddare av Tempelherreorden är denna påminnelse extra stark eftersom det år 1187 i slaget vid Hattin nära Tiberias, blev motståndarnas skickliga taktik – att hindra Riddarna att komma åt vatten – den avgörande faktorn för starten på den ursprungliga Ordens tillbakagång.
  • att den är vit-svart kommer från utseendet på den ursprungliga Tempelherreordens vit-svarta stridsfana – Gonfanon. I dag leder denna fana oss i vår internationella humanitära hjälpverksamhet. Självklart har vårt främsta vapen i denna verksamhet, Riddarbössorna i olika storlekar, fått utseende som påminner oss om detta.


  Riddarbössan är tillverkad av Riddarna själva, därav det individuella utseendet. Olika storlekar, beroende på var Riddarbössan skall nyttjas – i hemmet, på arbetet, i fritidslokalen eller publikt.

 • Tempelriddarorden, är det samma sak som Tempelherreorden?

  Nej! Det är en helt annan organisation (eg. Nationaltemplarorden) med helt andra syften, i och för sig också kopplat till humanitär hjälpverksamhet – som ett nykterhetssällskap.

 • Är Tempelriddarna i O.S.M.T.H. of The Kingdom of Sweden samma sak som Tempelherreorden?

  Nej! Vi vet väldigt lite om den sammanslutningen. Det synes vara en del av en grupp utbrytare från vår ursprungliga Orden (USA 1995...?).

© Tempelherreorden 2023