Menu

Pr. Sveriges Lagtima Riddardag 2020-03-14

Den 14 mars genomförde Priorat Sverige stadgeenligt Lagtima Riddarting, denna gång på Militärsällskapet i Stockholm. Även om Corona-virusets framfart har inneburit att många samankomster ställts in var beslutet att genomföra prioratets Riddarting ganska självklart. Före tinget informerades samtliga anmälda om de riktlinjer som många myndigheter tillämpar och som också kommunicerats i andra samanhang. Fem anmälda riddare valde att inte delta, helt riktiga och rimliga beslut, givet deras egen eller nära anhörigs allmänna hälsotillstånd eller höga ålder eller arbete. Bra så!

Men närmare tjugo Riddare slöt upp och fick ta del av Storkorsriddaren Carl Vilhelm Angert´s mycket intressanta föredrag om Priorat Sveriges och Storprioratets första halvsekel. Han berörde bland annat våra kopplingar till en av de först dubbade Riddarna i Sverige, kapten Joachim Tiedemann (1918-1996). Tiedemann var stridspilot under andra världskriget i tyska Luftwaffe och genomförde drygt 200 stridsuppdrag och internerades i nästan fem år i Sibirien efter kriget. Han dubbades till Grand Prior i Sverige 1965, därav att vi i år uppmärksammar att prioratet fyller 55 år. Prioratet hade inledningsvis mycket få riddare och det var inte förrän 15 år senare utvecklingen tar riktig fart. Ett annat intressant årtal är 1977 när Gert Grotte dubbades till Riddare i Danmark med riddarnummer 0001S. Den första tiden lämnades mycket stöd från Danmark och utnämningsbreven kom från Skottland på engelska. Grotte förordnas därefter 1981 rätten att dubba riddare vilket stadfästs 1986 då han utnämndes till Grand Prior General för Skandinavien.

Efter att delvis ha varit organiserade som kommanderier inrättas 1996 de fyra Prioraten; Danmark, Svensk-Finland, Sverige och Norge inom Storpriorat Skandinavien och det är då vår moderna historia och struktur finner sin start. Intressant är att före den tiden har det funnits många olika vägar för utnämningar och styrning i vår orden. Kanske är det en av orsakerna till de splittringar som förekommit då. Förhoppningsvis har vi nu med vårt ordenskansli i Paris en bättre ordning och struktur och kan därmed förebygga ytterligare sådana. Om du vill ta del av Carl Vilhelms bildspel hittar du det på vår hemsida under Priorat Sverige / Riddarsidor Sverige (längst ner på sidan). Noterbart är att Carl Vilhelm bär riddarnummer 0006S och alltså är en av de första, äldsta och mest meriterade riddarna i Priorat Sverige och Storprioratet. Ett stort tack till Carl Vilhelm för hans föredrag och för all den välordnade dokumentationen som du har samanställt och fortsätter att vårda.

Efter föredraget utspisades en fantastiskt god riddarmåltid tillagad från grunden på Militärsällskapet. En riktig pytt i panna med ägg och alla tillbehör, inklusive öl och snaps för de hugade. Kaffe och kaka följde på det och småprat i de fantastiska lokalerna som utvecklas dag för dag. Ett särskilt tack till Militärsällskapet som hade öppet för oss denna lördag och till Intendenterna för arrangemanget.

Priorat Sveriges Lagtima Riddarting inleddes denna gång inte med korum som brukligt då ingen av våra kaplaner kunde delta. Däremot påtalades vikten av att göra gott och vara förebilder i vår tid. Kollekt upptogs som denna gång oavkortat går till Priorat Sveriges egna insamlingsverksamhet. Vi har beslutat att insamlade medel under årets första riddarmöten ska gå till brigadgeneralen Stefan Anderssons skolprojekt i Mali. Han hade som ni vet ett föredrag om det tidigare i år och som finns återrapporterat på vår hemsida. Totalt har 6 500 kronor insamlats för ändamålet. Vi kommer överlämna gåvan med ett brev från Priorat Sverige i dagarna. Stort tack till alla som bidragit.

Därefter följde stadgeenliga punkter som kunde avhandlas i rask takt. Verksamhetsberättelsen återgavs med ett särskilt fokus på det strategi- och förnyelsearbete som genomförts under 2019. Det har bland annat lett till ökad aktivitet under slutet av 2019 och inledningen av 2020 med fler Riddarmöten, Riddarluncher och planering för två Ordenskapitel och Ridarbaler per år, ny insamlingsledare, med ambitionen att fördubbla insamlingsresultatet, samt bättre och mer kommunikationen med riddarna. Allt med förhoppningen att fler riddare ska delta i vår gemenskap och finna den attraktiv och berikande. Årsredovisningen föredrogs av Skattmästaren Fredrik Lundström. Våra finanser är i god ordning även om vi för andra året i rad går med ett mindre underskott. Detta beror bland annat på att vi minskat antalet betalande riddare något och vi har haft högre utgifter med anledning av inrättandet av Kommanderi St. Peter än tidigare år. Av det skälet kunde heller inte den av Lagtima Riddardagen 2019 beslutade avsättningen till Humanitära Fonden göras från riddaravgifterna. Däremot har självklart alla särskilt insamlade medel oavkortat överlämnats till Humanitära Fonden.

Riddaravgiften, som är 600 kronor per år, beslutades vara oförändrad. Av detta är Priorat Sveriges del 380 kronor, som används till att finansiera vår nationella verksamhet (Tempelherren, porto, kuvert, internet, inventarier, arkiv, ordenskapitel, riddarting m.m.). Storpriorat Skandinaviens del är 220 kronor som används till att finansiera vår gemensamma verksamhet (Humanitära Fondens administration, redaktionellt innehåll till Tempelherren, trycksaker, hemsidan, insignier, plaketter, informationsmaterial, interna utskick, matrikeln m.m.) samt internationell verksamhet och gemensamma avgifter till vår ordens internationella kansli i Paris. För 2019 är resultatet i det här avseendet mycket bra, ja bättre än på många år då bara en riddare inte har betalat för 2019. Skattmästaren kommer att ta särskild kontakt för att hjälpa till så att alla kan betala sin avgift.

För 2020 har inte alla riddare ännu betalt sin Riddaravgift. Jag vill be just er göra det skyndsamt så att vi kan planera och genomföra vår verksamhet fullt ut. De av er som ligger efter märk er inbetalning med ert namn samt 2020. Betala in Riddaravgiften om 600 kronor till Tempelherreorden Priorat Sveriges Plusgiro 405 69 48-5 alternativt till vårt konto på SWISH till 123 124 3971.

Börje Johansson och Nils Anders Ekberg web Lagtima Riddarting web Carl Vilhelm Angert håller föredrag web
Börje Johansson och Nils-Anders Ekberg Lagtima Riddarting Carl Vilhelm Angert håller föredrag
Ceasar von Waltzel och Carl Vilhelm Angert web Lagtima Riddarting Fredrik Rikard Jonas David Torsten Margareta och Carl Vilhelm web Lunch under kungarna web
Ceasar von Waltzer och Carl Vilhelm Angert Lagtima Riddarting Lunch
Owe Pär Margareta och Jonas web Pytt i panna mm web Lunchkaffe i soffan Staffan Jörgen Fredrik Mats Pär och Göran web
Mats, Jonas, Owe och Margareta Lunch på Militärsällskapet Staffan, Jörgen, Fredrik, Mats, Pär och Göran

Efter diskussion och frågor fastställdes verksamhetsberättelsen, resultat och balansräkning och Riddartinget beviljade också konventet ansvarsfrihet. Därpå följde val av funktionärer till konvent, valberedning, revisorsfunktionen och nominering till Storprioratets funktioner. Valberedningens ordförande Torsten Bernström föredrog förslagen som vann riddartingets starka gillande. Särskilt noterbart är att vi nu fått en ny Kansler i form av vår tidigare Sekreterare Nils-Anders Ekberg då Freddy Jönsson Hanberg nu måste fokusera fullt ut på sina viktiga civila uppgifter i återuppbyggandet av Sveriges Totalförsvar. Stort tack till dig Freddy för din tid som Kansler de senaste två åren. Noterbart är också att vi nu för första gången på många år fått fyra Sekreterare varav tre är nyval. Stort tack för att ni ”frivilligt” tillsammans tagit på er detta viktiga ansvar. Genom att vi har fyra sekreterare kan också arbetsbelastningen bli rimlig och vi kan få en bättre koninuitet i administrationen.

Stort tack till de Riddare som nu lämnar era ämbeten efter ett mycket väl utfört arbete. Tack också till nyvalda och omvalda Riddare för ert engagemang och kommande insatser. Ni är avgörande för vår verksamhet framöver. Utan er blir det intet!

Sedan hänsyn tagits till nydubbade, avlidna och utträdda riddare var antalet aktiva riddare i Priorat Sverige vid utgången av 2019 totalt 270 stycken. Ett mycket bra resultat det också. Tre Riddare har, vad vi känner till, avlidit under året. Dessa var;

Riddare 0082, Överste Sten Norrmo, RThO, 1930-01-27—2019-03-24
Riddare 0152, Överste 1 Thor-Lennart Loo, RThO 1940-05-13—2019-06-05
Riddare 0019, Major Bert Hammarström, KThO 1929-09-06—2019-07-16

Parentation har eller kommer att genomföras för dessa vid Ordenskapitel. I sammanhanget kan jag nämna att vi gärna ser att alla riddare i sitt Vita Arkiv eller i sin dokumentation till efterlevande ger anvisningar till sina anhöriga att orientera Tempelherreorden vid ert frånfälle. Det kanske kan verka lite stötande att ta upp detta i dessa tider men vi vill, där så är möjligt, delta i Riddarnas begravning eller lämna en sista hälsning samt genomföra parentation vid våra Ordenskapitel. Vi vill också förenkla för era efterlevande att återlämna mantel och kors. Vi gör detta av omsorg och omtanke över Riddarna och deras anhöriga. Vi lämnar ingen efter oss, vi glömmer ingen och ni är för alltid en del i vår gemenskap. Tack för att ni tänker på oss även i det här samanhanget.

Vi har ett antal nya postulanter som väntar på att få inträda i vår orden. Tack till er riddare som föreslagit dessa nya riddare och tagit på er rollen som faddrar. Vi behöver fler riddare i vår gemenskap, gärna något yngre och också gärna fler kvinnor. Ert aktiva engagemang är här av stor betydelse. Efter befordringsberedning och beslut kommer också ett antal riddare att befordras. Befordring sker för att manifestera det arbete dessa riddare gör för vår orden eller som förebilder utanför vår verksamhet. Era förslag är också här viktiga. Nästa tillfälle för upptagning och befordran blir den 26 september vid vårt Ordenskapitel i Priorat Sverige om allt går som det ska. Notera att förslag måste komma i god tid före sommaren. Exakt tid framgår av vår verksamhetsöversikt på hemsidan och där finns också de handlingar som behövs för förslag till riddare och befordran.

Priorat Sveriges 270 riddare fördelas på följande grader vid 2019 års slut:

PrSwe logotype

Grad   Antal  Kvinnor % Män
Storkorsriddare 14 0 0 14 100
Storofficer 20 1 5 19 95
Kommendör 34 21 6 32 94
Officer 18 0 0 18 100
Riddare 184 7 4 177 96
Summa 270 10 4 260 96

Vårt samhälle och vår gemenskap utsätts nu för stora påfrestningar. För de allra flesta utgör inte Corona-viruset något allvarligt hot mot liv och hälsa. Men för våra äldre och de med nedsatt immunförsvar utgör viruset ett allvarligt hot. Därför måste också vi som inte finns i riskgrupperna anpassa oss och bidra. Jag har beslutat att så mycket som möjligt av Priorat Sveriges planerade verksamhet i ligger kvar. Militärsällskapet har tills vidare stängt så Riddarluncherna kan inte genomföras, åtminstone inte den som var planerat till den 7 april. Men vi har ambitionen att genomföra Riddarlunchen den 8 maj och vårt Riddarmöte den 14 maj enligt plan. Håll utkik på vår hemsida och de särskilda kallelser som kommer. Men det är naturligtvis upp till er riddare att använda ert goda omdöme och själva avgöra om ni kan och vill delta i detta.

Avslutningsvis skulle jag vilja tacka er alla för det goda ni gör. Låt oss vara förebilder i en orolig och turbulent värld. Fortsätt vissa omtanke och omdöme. Hjälp och stöd de som behöver. Stöd ditt lokala näringsliv så att det kan överleva och finnas där för oss även fortsättningsvis. Bidra till en saklig och korrekt debatt och informationsspridning. Låt oss tillsammans vara en god och stark kraft i vårt samhälle, för våra nära och kära och för vår orden.

Tack för att Ni är Riddare i Tempelherrorden och Priorat Sverige!

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam!

Fotograf, Peter Öberg

Investitur och Galamiddag på Bäckaskog Slott med den andra grenen av vår orden! 2020-03-07

Vördade Riddare,

Den 7 mars var jag inbjuden som gäst till den andra grenen av Tempelherreorden i Sverige vid deras Investitur (Ordenskapitel) och Galamiddag på Bäckaskog Slott i Skåne. Tidigare på dagen hade de genomfört sitt årsmöte (Riddarting) och Grand Priory Council General (Konventsmöte). För de av er som inte är bekant med den andra grenen av vår orden kan man kortfattat säga att vår orden har vid ett par tre tillfällen splittrats upp i olika mindre grenar. Den större av dessa skedde 1995 när den amerikanska grenen av vår orden lämnade efter motsättningar med vår högsta ledning. Den amerikanska grenen har sedan dess vuxit och lär i dag vara ca 4 500 riddare spridda över världen med USA som tyngdpunkt.

Sedan tidigare har några få personliga kontakter förevarit mellan olika riddare i grenarna och vår tidigare Grand Prior och Storprioratets tidigare Grand Prior General Owe Wagermark har haft sådana kontakter. Förra året introducerades jag och den andra grenens Grand Prior Michael Moberg för varandra, träffades och förde ett samtal. Till vårt Ordenskapitel och Riddarbal den 23 november inbjöds en representant för deras gren vilket de tackade ja till och de representerades då också av deras sekreterare Ulf Engström.

Jag blev mycket väl mottagen och de hade ett trevligt och välorganiserat arrangemang, om än inte med så många deltagare. Totalt deltog ca 35 personer varav 5 riddare från Danmark och 15 riddare från Sverige samt undertecknad. I deras gren finns i Sverige cirka 35 riddare, i Danmark cirka 20 och i Norge cirka 10 riddare. Det norska prioritet är inaktivt och deras regalier vårdas av det svenska prioritet efter händelserna med Anders Behring Breivik, som på ett av sina foton bar ett riddarkors som ser ut som deras. Det danska är inget självständigt priorat utan ingår i det tyska med sina riddare, även om man planerar för att skapa ett eget. Det finns också motsvarande verksamhet i Finland men de var inte representerade vid det här tillfället.

Bäckaskogs slott är ett slott i Kiaby socken i Kristianstads kommun. Slottet är beläget på näset mellan Ivösjön och Oppmannasjön. Bäckaskog grundades som premonstratenskloster på 1200-talet. Klosterverksamheten upphörde vid reformationen 1537, då Bäckaskog övertogs av den danska staten. Det var därefter förläning till ätterna Ulfstand, Brahe, Bille och Parsberg. Slutligen överläts det med äganderätt åt ätten Ramel. År 1684 drogs det in till svenska kronan av Karl XI. Det blev då boställe för översten vid Södra skånska kavalleriregementet men var ofta utarrenderat. Bland innehavarna är det i synnerhet fältmarskalken Johan Christopher Toll och Karl XV som förskönat slottet och dess omgivningar. Oscar I arrenderade egendomen 1845 och överlät 1853 kontraktet på kronprins Karl, sedermera Karl XV. Han var innehavare av Bäckaskog till sin död 1872. Kronprins Fredrik av Danmark, senare Fredrik VIII, övertog egendomen 1885, men överlät 1900 kontraktet på kammarherre Filip Stjernswärd. Under 1900-talet arrenderades slottet och jordbruket av olika personer och 1996 köptes slottet av Statens Fastighetsverk. Idag är slottet hotell, restaurang och konferensanläggning. I slottsparken finns bland annat en örtagård med krydd- och medicinalväxter. I slottet finns också ett litet kapell som till delar är ursprungligt.

I samtalen med den andra grenen är vi ense om att gå varsamt framåt och hantera våra kontakter på ett personligt plan. Genom att lära känna varandra och fokusera på vårt gemensamma arv, viljan att vara goda människor och att göra gott, vilket förenar oss mer än annat som skiljer oss åt, kan vi utveckla möjligheter till ett framtida samarbete. Det som hänt tidigare ska inte hindra oss från att träffas och samtala. Men till er riddare så ber jag er också ha örat mot rälsen och fånga upp eventuella frågetecken eller rykten kring detta så att vi har god känsla för vad som händer och sker.

Vi planerar just nu inte för något ytterligare utbyte givet vårt fokus på kommande Lagtima Riddarting i Priorat Sverige den 14 mars och i Storprioratet den 25 april samt vårt Ordenskapitel och vår Riddarbal samma dag. Men vi kommer att fortsätta kontakterna för att åter träffas och fortsätta samtalen efter det. Det svensk prioritet har just fått igång sin hemsida och den kan ge mer information hur de ser på sin verksamhet. Du hittar den på följande länk:
http://www.osmth.se/start/om-oss-43529110

Ceremoni under Investitur kaplan web 200307 CM och medföljande web 200307 Grand prior Michael Moberg web 200307
     
Standar och fanor Priorat Sverige och dess komanderier web 200307 Deltagande riddare web 200307 GP Sverige och GP Danmark web 200307
     

Jag påminner också om just vårt Ordenskapitel och vår Riddarbal i Varnhem och Skara den 25 april. Inbjudan och anmälan till Priorat Sveriges och Storprioratets verksamhet finner du som vanligt på vår hemsida i Kalendern.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Riddarlunch 2020-03-06

Vördade Riddare,

Som bekant är genomför Priorat Sverige en Riddarlunch första helgfria fredagen varje månad på Militärsällskapet i Stockholm. Årets första lunch genomfördes dock på Sällskapet vid Kungsträdgården i särskild tappning den 31 januari och den andra lunchen som uppvaktningslunch för 2019-års jubilarer torsdagen den 13 februari. Men den 6 mars var det dags för årets tredje Riddarlunch, nu på rätt dag, traditionsenligt och enligt rutinen på Militärsällskapet i Stockholm. Åtta personer hade anmält sig men en person fick förhinder i sista minuten så sex riddare och en medföljande infann sig på Militärsällskapet för deras och vår extraordinära fredagslunch. Fredagsluncherna börjar med ett omfångsrikt sillbord med lax, ägg, ost, bröd och sallad som buffé. Därefter bordservering, denna gång med välsmakande köttfärsbiffar, potatis, sås, lingon och svartvinbärsgelé. Här kan man välja dryck efter tycke och smak till exempel bordsvatten, lingondricka, öl, vin och för den djärve en snaps eller två.

Denna gång gästades vi av Danmarks Grand Prior Bo Baasch Vannaskoski, som var i Stockholm för att förbereda sitt deltagande vid SWEDINT kurs senare i mars. Dessutom deltog Grand Prior General Emeritus mm Storkorsriddaren Owe Wagermark med hustru Margareta, den mäktigt rådande ordföranden i storprioratets valberedning och tidigare storkanslern, storsekreteraren och vice Grand Prior Sverige med mera Storofficeren Pär Samuelsson, den högvälborne och förfarne medicine doktorn, översten av värsta sorten, tidigare storsekreteraren och ledamoten i Humanitära fonden samt vice ceremonimästare och sekreterare i Priorat Sverige Storkorsriddaren Göran Lagerholm, den rutinerade och extraordinärt kunnige och tidigare långvariga ordförande i Humanitära fonden samt under en icke obetydlig tid sekreteraren i Priorat Sverige Storkorsriddarenen Per-Olof Westergren samt Grand Prior Peter Öberg.

Under kaffet informerade Grand Prior Sverige och Grand Prior Danmark om pågående verksamhet, inte minst om det gryende samarbetet med den andra grenen av Tempelherreorden. Priorat Sverige genomför lördagen den 14 mars Riddarting, Riddarlunch och föredrag av tidigare vice Grand Prior General, vice Grand Prior Sverige mm och riddare nummer 6 storkorsofficeren Carl Vilhelm Angert. I Priorat Danmark pågår för fullt rekonstruktionsarbetet och ambitionen är att 2021 stå som värld för Storprioratets Riddarting, Ordenskapitel och Riddarbal. Under 2020 är det Priorat Sverige som står för motsvarande värdskap i Varnhem och Skara den 25 april. Inbjudan och anmälan till Priorat Sveriges Riddarting och Storprioratets verksamhet finner du på vår hemsida i Kalendern. Nästa Riddarlunch genomförs den 3 april, då också som uppvaktningslunch för 2020 års första kvartals jubilarer. Anmälan på Militärsällskapets hemsida. Uppropet kommer strax att sändas ut.

Diskussion vid kaffet web 200306 GP DK Bo och Göran web 200306 Göran GP Margareta Owe Bo P O och Pär web 200306
Diskussioner vid kaffet GP DK Bo Vannaskoski och Göran Lagerholm Göran och Per närmast vid lunchen
Margareta och Owe web 200306 OSMTHSverigeweb Vid kaffet web 200306
Margareta & Owe Wagermark   Kaffe i salongen

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Fotograf; Peter Öberg och Owe Wagermark

Riddarmöte med föredrag MALI 2020-02-20

Riddarmöte den 20 februari med föredrag av Brigadgeneral Stefan Andersson om hans tid i Mali

I slutet av februari samlades 11 riddare i Priorat Sverige till årets andra Riddarmöte på Militärsällskapet i Stockholm. Utöver föredrag och diskussioner kunde också de avnjuta en landgång och en öl eller två. Riddarmötet var ett tillfälle att utveckla Riddarnas gemenskap och samtidigt få lyssna på ett intressant, tankeväckande och spännande föredrag med anknytning till vår orden. Brigadgeneralen Stefan Andersson blev Riddare i Priorat Sverige 2005 med riddarnummer 0441S. Han valde dock att lämna vår orden för ett par år sedan då han blev utnämnd till Styrande Recor i Arla Coldin, vilket krävde hans fulla uppmärksamhet. I livets olika skiften kan ju engagemang i ordensverksamhet och annat variera. Jag ser inte det som ett problem utan som ett av livets alla realiteter. De Riddare som lämnat vår orden är alla välkomna tillbaka när de så önskar och livet så medger.

Brigadgeneralen Stefan Andersson var under 16 månader sektorchef i FNs insats i Mali – MINUSMA. Sektor Väst, som han var chef för omfattade närmare 4 000 soldater med tre infanteribataljoner och understödsenheter. En infanteribrigad i ett mycket stort område där det kunde ta två timmar med helikopter för att komma till bataljonerna. Hans föredrag omfattade de erfarenheter han fick med omfattande strider, förluster, massakrer och attacker. Sektorstabens högkvarter var grupperad i ökenstaden Timbuktu i central Mali på gränsen till det stora ökenområde Sahel och bestod av ett femtiotal stabsofficerare från ett tjugotal länder, främst Afrika.

Konfliken i Mali har sitt ursprung i de motsättningar som finns mellan militanta islamister och centralmakten i södra Mali. Konflikten underblåses av de motsättningar som finns mellan nomader (Tuareger) och jordbrukare där förökning och vattenbrist utgör enorma påfrestningar. Samtidigt finns underliggande historiska motsättningar mellan stammar och befolkningsgrupper och arvet efter kolonialmakterna under den tid många europeiska nationer hade kolonier i Afrika. Detta underblåses av den instabilitet som finns i regionen med ett Libyen i fritt fall med omfattande spridning av vapen, smuggling av människor och droger från söder mot Europa och vapen och militanta grupper från Libyen mot söder.

Hans erfarenheter pekar otvetydigt på att vi måste göra mera, att resurser saknas och att en helhetsyn på konflikten måste tillföras. Säkerhet och fred kan inte enbart byggas med militära maktmedel. Utveckling, arbeten, skolor, hälso- och sjukvård måste också tillföras liksom en försoningsprocess. Detta samtidigt som spoilers, såsom terrorister och militanta grupperingar, måste undanröjas.

Under sin tid i Mali engagerade sig Stefan mycket i det humanitära arbetet. Särskilt en fråga blev viktig. En av de människor han lärde känna var en tuareg som på eget initiativ byggt en skola för de tuaregbarn som inte hade möjlighet eller vågade gå i skola inne i Timbuktu. Skolan förstördes när militanta islamister attackerade och brände ner den, på samma sätt som de gjort med många hundra skolor och sjukvårdsinrättningar i norra Mali. Han startade då en insamling för att stödja återuppbyggnaden av skolan. Så här långt har mer än 200 000 kronor samlats in, som under våren kommer att överlämnas till hans kontakter för att återuppbygga skolan.

Brigadgeneral Stefan Andersson web Brigadgeneral Stefan Andersn föredrar web Sector west i MINUSMA ORBAT web
BrigGen Stefan Andersson BrigGen Stefan Andersson Sector west MINUSMA
Riddarna intar landgång web

 OSMTHSverigeweb

 Riddarna förfriskar sig web
 
 Riddarna lyssnar andäktigt web
Riddarmåltid efteråt  Deltagande Riddare Riddarmåltid efteråt

Vi i Priorat Sverige har velat bidra till denna fantastiska insats. Vi har därför vid årets två första Riddarmöten tagit upp kollekt och har för närvarande samlat in närmare 3 400 kronor. Vi kommer också på vårt Lagtima Riddarting den 14 mars att ta upp kollekt för detta ändamål. Därefter kommer gåvan att överlämnas till Stefan med ett gåvobrev från Priorat Sverige. Om du vill bidra men inte hade möjlighet att delat i Riddarmötet kan du sätta in valfritt belopp på Priorat Sveriges konto för humanitär verksamhet enligt nedan:

  • Plusgiro: 958189-3
  • SWISH: 123 450 0674

Ett stort tack brigadgeneral Stefan Andersson för föredraget, Intendenten Staffan för arrangemanget och Insamlingsledaren Fredric för insamlingen. Tack också till alla deltagare i Riddarmötet och era bidrag till det fina insamlingsresultatet. Fantastiskt bra!

Nästa riddaraktiviteter i Stockholm genomför fredagen den 6 mars som den månatliga Ridarlunchen och nästa Riddarmöte genomförs torsdagen den 14 maj med en vinprovning. Båda dessa evenemang genomförs på Militärsällskapet. För anmälan se vår hemsida under fliken Kalender.

Jag vill också påminna om vårt kommande Riddarting (årsmöte) lördagen den 14 mars, också det på Militärsällskapet. Här genomför också Riddaren och Storkorsofficeren Carl Vilhelm Angert ett intressant föredrag om Priorat Sveriges historia och en god lunch serveras. Även här sker anmälan på vår hemsida.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Uppvaktningslunch för 2019-års jubilarer!

Vördade Riddare

Som ni väl känner till är vår ordens grundpelare den humanitära verksamheten och vår sociala gemenskap. Vår humanitära verksamhet har sedan många år varit verksam i Baltikum, och där stött barnhem och äldre. Priorat Sverige har genom insamlingar och upprop, inte minst vid högtidsdagar och kollekt under våra ordenskapitel och möten, samlat in betydande belopp. Under 2019 har ni riddare bidragit till Humanitära fondens verksamhet med närmare 50 000 kronor. Bara uppropen för våra jubilarer inbringade nästan 20 000 kronor. Totalt har vi tillsammans med Storprioratet insamlat mer än 3 miljoner kronor så här långt. Ett fantastiskt resultat att vara stolt över. Ni riddare gör skillnad och ert engagemang och deltagande i vår verksamhet betyder oerhört mycket för många, socialt och humanitärt.

Under 2019 genomförde vi gemensamma upprop för 2019-års jubilarer. Totalt uppmärksammades 16 riddare genom gratulationsbrev och insamlingar och ytterligare 5 ynglingar (50-åringar) endast genom ett gratulationsbrev. Den 13 februari genomfördes en uppvaktningslunch på Militärsällskapet i Stockholm för dessa jubilarer. Tyvärr hade få riddare möjlighet att delta på grund av sin aktningsvärda ålder eller då de är bosatta på andra håll än i Mälardalen. Av dessa deltog dock Riddaren Johan Boström som fyllde 70 år den 16 januari 2019. Johan hade alltså hunnit bli 71 år innan uppvaktningen. Men bättre sent än aldrig!

Håkan Helander Johan Boström och GP small

Jubilaren, Riddaren, tandläkaren och kaptenen Johan Boström blev riddare 1986 och bär det låga riddarnumret 0022. Han fadder var då Lars Oscarsson, riddare nummer 0014. Lars avled tyvärr redan 1998. Johan är fortfarande mycket aktiv både yrkesmässigt och socialt. I övrigt deltog sex riddare och en dam för att uppvakta jubilareren. Vid uppvaktningslunchen deltog också storkorsriddaren Håkan Helander som representant för Humanitära fonden. Håkan Helander framförde sina och Humanitära fondens gratulationer, lyckönskningar och tack samt överlämnade också Humanitära fondens gratulationsbrev. De jubilarer som inte hade möjlighet att delta kommer tillsändas sitt gratulationsbrev per post.

Priorat Sverige vill åter framföra sina varmaste gratulationer, lyckönskningar och sitt varma tack till alla 2019-års jubilarer. Ni har betytt oerhört mycket för oss och vår humanitära verksamhet. Att så många bidragit i insamlingarna och uppropet speglar den betydelse ni har haft och har för oss riddare, kamrater och vänner. Tack också till er andra riddare för era frikostiga bidrag. Vår förhoppning är att ni fortsätter delta i vår verksamhet och bidrar till vår viktiga och osjälviska humanitära verksamhet.

Staffan strömbäck Johan Boström och GP small Jonas Håkan GP Margareta Owe Johan Staffan och Nils Anders small Diskussion vid kaffet small

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Fotograf Claes Boltenstern och Owe Wagermark

 

Den sista januari samlades 11 riddare i Priorat Sverige för Riddarlunch på Sällskapet på GPG/GP Emeritus Owe Wagermarks initiativ. En gång per kvartal arrangerar riddare Owe lunch på Sällskapet för de riddare som också är ledamöter där. Utöver en mycket välsmakande lunch i Sällskapets fantastiska lokaler informerade också Grand Prior om aktuella frågor i prioratet.

Sedan 1870 har Sällskapet sina klubblokaler på Arsenalsgatan 7 i Stockholm. Fastigheten är ritad av arkitekten Johan Fredrik Åbom och Sällskapets Stora Matsal är en kopia av den bankettlokal han ritade för det gamla Hotell Rydberg vid Gustaf Adolfs Torg. Förutom ett flertal mycket vackra klubbrum liksom biljard- och spelrum inrymmer också byggnaden ett av landets största privatägda bibliotek. Sällskapet har över 2 000 ledamöter och har som uppgift att skapa en god miljö för umgänge och trevnad och erbjuder sina ledamöter ett digert utbud av föredrag och debatter samt möjlighet till luncher och middagar både i gemenskap eller med individuella gäster. Den 8 maj kommer Priorat Sverige att med stöd av riddaren Owe bjuda in alla riddare till en gemensam lunch på Sällskapet. Notera gärna det i er kalender.

Priorat Sverige arrangerar som ni sett i våra utskick och kan läsa på vår hemsida riddarluncher för alla riddare den första fredagen varje månad på Militärsällskapet. Årets första tillfälle är nu på fredag den 7 februari. Militärsällskapets klubbvåning är placerad på Valhallavägen 104 vid Stockholms Stadion. Priset för lunch är 140 kr för ledamöter i Militärsällskapet och 180 kr för övriga gäster. Portkod: 1679. Notera att numera måste man anmäla sig själv direkt till Militärsällskapet senast klockan 13.30 vardag innan lunchtillfället. Bokning görs på deras hemsida http://www.militarsallskapet.se/luncher-2-2 eller på telefon 08-611 60 92 eller via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Bokningen är inte giltig före det att du har fått bekräftelse av deras Mässdirektör. Av anmälan skall framgå ditt namn och att det gäller THO Riddarlunch.

Den 14 mars genomför Priorat Sverige Lagtima Riddarting. Ordförande valberedningen, riddaren Torsten Bernström, tar tacksamt emot erbjudanden, förslag och idéer på riddare som är lämpliga eller villiga att engagera sig i konventet. Ett stort tack till riddare Owe för ditt initiativ att arrangera dessa särskilda luncher. Tack också till alla deltagare som deltog i lunchen och efterföljande samtal.

Nästa Riddarmöte i Stockholm genomför torsdagen den 20 februari på Militärsällskapet och då kommer brigadgeneralen Stefan Andersson att berätta om sin tid i Mali där han tjänstgjorde under 16 månader som sektorchef (brigadchef) under en tid med många strider och förluster. Han kommer också att tala om sitt humanitära engagemang för en skola i Mali och insamlingsverksamheten till stöd för den. Särskild inbjudan kommer inom kort.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Riddarmöte den 14 januari om THO syfte, framtid och stadgar

Efter välförtjänt jul- och nyårsledighet samlades 17 riddare i Priorat Sverige till årets första Riddarmöte den 14 januari på Militärsällskapet i Stockholm. Utöver föredrag och diskussioner kunde också de avnjuta en landgång och en öl. Mötet var en del i arbetet med att blicka framåt i vårt strategiarbete för att vitalisera och skapa ett tydligt mål för Priorat Sverige. Tidigare har konventet internt diskuterat vår verksamhet, syfte och hur och med vad vi behöver arbeta.

Vid Riddarmöten låg fokus på vårt ursprung och de internationella stadgarnas påverkan på Storprioratet och Priorat Sverige. GPG/GP Emeritus Owe inledde med att redovisa det arbete som förevarit i vår orden på internationell nivå de senaste 50-70 åren. Han tog också upp vår ordens rötter och ursprung, den första Regulan och de stadgar som fastsällts i slutet av 1800-talet och i början och mitten av 1900-talet. I modern tid hade också ett visst arbete genomförts under 1960-talet och inte minst nu det senaste årtiondet. Sammanfattningsvis kan sägas att vi står på en väldigt stabil grund med starka och tydliga historiska och kristna rötter. Tydligt är också att vår orden idag är en i huvudsak andlig och inre orden som bygger på en tydlig och gemensam värdegrund. Viljan att vara en god människa som gör gott, vara ett föredöme och hjälpa andra, gemenskap och ödmjukhet.

Under diskussionen lyfte många Riddare fram just betydelsen av att vara en god Riddare och vår sociala gemenskap. Likaså vårt kristna arv och våra värderingar som vilar på viljan att vara en förebild, rättfärdig människa och göra gott. I arbetet med de internationella stadgarna, som är från 1960-talet och ska revideras, ansåg många att vi ska gå försiktigt fram så att vi inte suddar ut vårt arv men att vi inte låser upp vår verksamhet i olika beslutsstrukturer utan låter den nationella verksamheten utvecklas efter de lokala förutsättningar som finns. Det viktiga är att hålla fast vid vårt gemensamma arv och syfte. Intressanta aspekter som också diskuterades var skillnaden i synen på oss som kristna beroende på om man kommer ur den katolska eller protestantiska läran. Vi var överens om att båda måste få plats i Tempelherreorden. Likaså finns öppningar för att diskutera vilka som kan bli riddare – bara högre och erfarna officerare eller även yngre förmågor beaktandes vårt arv och syfte.

Avslutningsvis kom diskussionen också in på vikten av att förnya sig och leva i tiden men att också vårda traditioner och arv. Likaså diskuterades hur Storprioratet och dess funktion ska stödja de nationella prioraten. Det senare inte minst i skenet av att både Norge och Sverige inrättat Ballivat och Kommanderier. Nästa steg i arbetet är att diskutera detta vid Storpresidiets (Storprioratet) kommande möte och gemensamt gå fram mot Paris med en uppfattning redan innan de hunnit låsa sej eller komma för långt i arbetet. Priorat Sveriges strategi- och förnyelsearbete kommer också fullföljas under våren, vilket vi återkommer till efterhand.

Ett stort tack till GPG/GP Emeritus Owe Wagermark för ditt föredrag, Intendenten Staffan för arrangemanget och Insamlingsledaren Fredric insamlingen. Tack också till alla deltagare som deltog i diskussionerna och dessutom gav mer än 1 000 kronor till humanitära fonden vid insamlingen. Fantastiskt bra!

POweb OWweb
Grand Prior Peter Öberg GPG Emeritus Owe Wagermark
Riddarnaweb1 Riddarnaweb2
 Riddare före föredraget Riddare under föredraget 

Nästa Riddarmöte i Stockholm genomför torsdagen den 20 februari och då kommer brigadgeneralen Stefan Andersson att berätta om sin tid i Mali där han tjänstgjorde under 16 månader som sektorchef (brigadchef) under en tid med många strider och förluster. Han kommer också att tala om sitt humanitära engagemang för en skola i Mali och insamlingsverksamheten till stöd för den.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Fotografer är Staffan Strömbäck för fotot på Grand Prior Sverige och Owe Wagermark och fotograf på riddarna är Grand Prior Peter Öberg.

Priorat Sveriges Ordenskapitel och Riddarbal den 23 november 2019

Den 23 november i ett gråkallt och mörkt Stockholm genomförde Priorat Sverige Ordenskapitel och Riddarbal. Ceremonin och efterföljande middag lyste upp höstmörkret på ett enastående sätt med värme, musik och gemenskap. Under eftermiddagen samlades riddare, anhöriga och postulanter för ordenskapitlet.

För första gången i mannaminne hölls ordenskapitel i Tyska kyrkan i gamla stan. Tyska kyrkan har sina anor från S:t Gertruds gille, där den medeltida stadens tyska borgare hade träffats. Därför bär kyrkan alltjämt helgonets namn och ligger dessutom på den plats gillet en gång samlades. Kyrkan har sitt ursprung i 1500-talet men renoverades efter en brand under första hälften av 1600-talet. I dag bär kyrkan tydliga spår av 1800-talets historicism efter ytterligare en renovering efter en brand år 1878.

Under ordenskapitlet fick vi avnjuta fantastisk skönsång av kör som tillsammans med kyrkans organist framförde både psalmer och vacker musik. Med kraft och mod deltog alla i våra traditionella psalmer Vår gud är oss en väldig borg och Med gud och hans vänskap. Men vi kunde också i stillhet och eftertanke avnjuta musik såsom Sarastros Aria ur Trollflöjten, Largot ur operan Xerxes av Händel, samt Non nobis, Domine. Under processionen hördes Alta Trinita Beata som ledsagade alla framåt.

Särskilt glädjande var att vi under ordenskapitlet kunde anta fem nya riddare och också befordra fem riddare. De nya riddarna är kapten Oscar Lassenius från priorat Svensk-Finland och majorerna Roger Holfeldt, Per-Olof Malmsten och Magnus Söderström samt brigadgeneralen Mats Ström, alla från Priorat Sverige. Till officer i Tempelherreorden befordrades majorerna Daniel Isberg och Fredrik Lundström och till kommendör befordrades kapten Bengt Wahlroos (Svensk-Finland), major Hans Allenberg och generalmajor Michael Claesson. Samtliga utom Bengt Wahlroos från Priorat Sverige. Det är med stor glädje och stolthet vi hälsar de nya riddarna välkomna i vår gemenskap och framför våra gratulationer till de nybefordrade. Vi hoppas att ni ska finna er väl tillrätta i vår gemenskap och fortsätta utträtta goda saker för vår orden och som goda förebilder.

Efter ordenskapitlet förflyttade vi oss till Sjöfartshuset på Strömkajen där vi möttes av än mer värme, doft av tåg och tjära samt fantastiskt vackra och charmiga lokaler. Sjöfartshuset uppfördes åren 1667-70 på initiativ av myntmästare Isaac Kock, adlad Cronström. Huset har en välbevarad barockfasad och värdefulla och påkostade sengustavianska inredningar. Låg takhöjd, nednötta stentrappor och mjuka mattor och vackra trägolv förhöjde verkligen middagen och efterföljande samkväm. Middagen som sådan var utomordentligt trevlig och välsmakande med mycket god mat och dryck. Ett nytt inslag under middagen var överraskningen att en manskör ur Stockholms studentsångare framförde en middagskonsert mellan varmrätten och desserten. Ett mycket vackert och uppskattat inslag som nog är här för att stanna.

Särskilt glädjande var att som vanligt så deltog vår Grand Prior General Christer Blomberg i dagen. Likaså deltog vice Grand Prior General och Grand Prior Norge Birger Olsen samt Grand Prior Danmark Bo Baasch Vannaskoski. Dessutom deltog våra Emeritus både på nationell och skandinavisk nivå, Carl Vilhelm Angert, Owe Wagermark och Per Ölund. Tack för ert stöd och ert långa engagemang. Ni är för alltid en del i vår ordens framgång och gemenskap. Denna gång gästades vi också av Ulf Engström med hustru Cecilia. Ulf tillhör den andra svenska grenen av Tempelherreorden där han är sekreterare. Vi ser fram emot fortsatt samarbete och gemenskap till godo för oss alla.

postulanter web Gruppbild web Kaplaner web
Postulanter dubbas Gruppbild Kaplanerna Anders Nyström,
Ulf Lindgren och Mona Lindberg
Befordrade web GP SE web GPG o GP web
Befordrade riddare Daniel Isberg,
Hans Allenberg och Bengt Wahlroos
Grand Prior Sverige Peter Öberg GPG Christer Blomberg och
GP SE Peter Öberg

Tack också till alla er andra som deltog och förgyllde dagen och kvällen inte minst våra långväga riddare från Svensk-Finland, Danmark och Norge. En mängd riddare har också deltagit i förberdelser och genomförandet. Ingen nämnd och ingen glömd men jag vill i alla fall särskilt nämna Ceremonimästaren Daniel Isberg och Intendenten Staffan Strömbäck. Utan er och era medhjälpare hade detta inte varit möjligt och dagen hade inte omfamnats av så mycket värme, gemenskap och framtidstro.

Väl möte i Varnhem och Skara den 25 april 2020 då vi tar vår gemenskap och våra traditioner till nya höjder.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Ordenskapitel Harstad 2019-09-28

Baillivat Hålogaland var arrangør og vertskap for en fantastisk flott ridderhelg. Aldri før har det vært gjennomført et ordenskapittel så langt nord. Jeg vil også her rette en stor takk til Baillivat Hålogaland for det arbeidet de har lagt ned, og skapte en så vellykket ridderhelg.

Ordenskapitlet foregikk i Trondenes kirke, påbegynt bygget på midten av 1100-tallet. Trondenes kirke er en vakker kirke liggende nede ved sjøen litt nord for Harstad sentrum.
Ordenskapitlet ble ledet av vise Grand Prior General og vise Grand Prior Norge

NYdubbade 2019

9 postulanter ble slått til riddere. Disse var; Løytnant Halldor Michaelsen, Fenrik Jim Harry Løvås, Kapteinløytnant Øivind Gundersen, Major Anders Kildal, Kaptein Terje Schjødt-Osmo, Kaptinløytnat Sofie Hildebrandt Nilsen, Major Sven-Kristian Løtveit, Løytnant Torstein Sem og Stabssersjant Frode Øynes.
En fransk ridder ble opptatt i Priorat Norge; Commandant (Major) Emmanuel Soetaert.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Priorat Norge og Storpriorat Skandinavia.

Befordran och nydubbade 2019

9 riddere be befordret til Offiserer. Disse var; Morten Slungaard, Arnfinn Vik, Asgeir Nikolaisen, Svein Arne Risvold, Knut Orvar Laugsand, Gunnar Olaf Gundersen, Knut Sivertsen, Jan Alve og Carolina Lindström.
Tre riddere og offiserer ble befordret til Kommandører. Disse var Dan Erlend Pedersen – vise Kommandør Hålogaland, Nils Otto Pleym – Ceremonimester Priorat Norge / Kansler Baillivat Hålogaland og Annika Larsen – Kapellan Baillivat Hålogaland / vikariernde kapellan Priorat Norge.
Vi gratulerer alle befordrede, og ønsker lykke til med nye grader og sin befatning.

En annen stor begivenhet var oppgradering av Kommanderi Nidaros til Baillivat.
Vi gratulerer Baillivatet Nidaros, med den flotte utviklingen de har hatt innen Baillivatet.
Riddermiddagen ble gjennomført i svært hyggelig atmosfære, og med utsøkt mat, på Hotell Scandic Harstad.

Ordenskapitel Sankt Peter 2019-10-26

Efter en framställning från Grand Prio General åtog Kommanderi St. Peter i Lund att hjälpa det Danska Prioratet, som är under reorganisation, med att arrangera ett Ordenskapitel med Riddarbal i Lund den 26 oktober 2019.

Vi startade redan den 25 maj 2019 planeringen för detta evenemang i samband med vårt Riddarting.

Planeringen följdes upp den 24 oktober 2019 med ett samordnat Riddarting i Lund med representanter från Danmark, vår nya Grand Prior för Sverige, Peter Öberg. Arbetsplanen fastställdes för genomförandet.

Ordenskapitlet med Riddarbal, med inbjudan till alla Riddare i Sverige, genomfördes med bravur, engagemang och mycket glädje den 26 oktober.

Kommanderi St. Peter stod som värd vid Riddarbalen och samtliga Skandinaviska Priorat var representerade med GPG för Storprioratet och GP för Sverige, Norge och avgående, tjänsteförrättande GP för Danmark, som lånats från Norge.

Planenligt gavs det god tid före Riddarbalen att mingla och bekanta oss med varandra i väntan på en utsökt middag och lyckad dansmusik.

Vid Ordenskapitlet utsågs ny GP för Priorat Danmark, Bo Baasch Vannaskoski. Riddare i Danmark sedan 2003. Vi önskar den nya GP lycka till när han nu tar över rodret för den Danska verksamheten.

St. Peters konvent åtog sig mangrant sina uppgifter i arbetsplanen tillsamman med de som ingått i

arbetsgruppen för uppstart av Kommanderiet samt de som var senast dubbade till Riddare.

2019 10 26 17.22.25

Deltagarna uppskattade såväl Ordenskapitlets genomförande med stil och värdighet med dubbning av tre Postulanter. Patrik Ekstrand SE, David M.A.P. Palmquist D, Christian Corfix Jensen D samt befordran av Jörgen Forsberg till Officer. Jörgen är Intendent i Kommanderi Sankt Peter och Riddare sedan 2012.

Hustru till Kaplanen, Katrine Corfix förstärkte orgelmusiken med professionellt spel på sin flöjt.

Efter uppdraget att ordna Ordenskapitel för Priorat Danmark återgår nu vårt Kommanderi att ta tag i vår egen planering.

Vårt mål är att stimulera de Riddare som vi inte ser så ofta, till ett deltagande i Riddarverksamheten här i Syd.

Riddarhälsning från Kommanderi St. Petri i Lund

Göte Andersson StOffThO
Kommendör

© Tempelherreorden 2020